รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015230161011-8 นางสาวพัชรี นาคทองเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2 015230161025-8 นายสุกิจจา รัตกสิกรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
3 015330161020-7 นายวชิรชัย ชื่นใจเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4 015330161024-9 นางสาวนภาพรรณ ดั้นนอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:25:55