รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
ปีการศึกษาที่เข้า 2554
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015440151013-1 นายวัชระ ขำปรางประมง 
2 015440151017-2 นายนิวัฒน์ เพชรสงครามประมง 
3 015440151025-5X นางสาวมลฤดี ทองเกลี้ยงประมง 
4 015440151036-2 นายเอกพจน์ เพ็ชรโรจน์ประมง 
5 015440151042-0 นายวรรณพงษ์ ศรีพุกทองประมง 
6 015540151004-7 นายพุฒิ หนันชะประมง 
7 015540151007-0 นางสาวศศิธร วรพรพิสิฐผลประมง 
8 015540151017-9 นางสาวสกาวเดือน การกระสังประมง 
9 015640151001-1 นางสาวอภิญญา แซวขุนทดประมง 
10 015640151009-4 นายพงษ์พัฒน์ ต้นเกตุประมง 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 20:58:57