รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015540121001-0 นายปวรวัฒน์ เอื้อพูนผลสัตวศาสตร์ 
2 015540121004-4 นายอนุชาญ หมั่นอภัยสัตวศาสตร์ 
3 015540121025-9 ว่าที่ร้อยตรีภาณุ เพชรรัตน์สัตวศาสตร์ 
4 015540121029-1 นายชาตรี มั่นเจ็กสัตวศาสตร์ 
5 015540121030-9 นางสาวนิภาพรรณ สมบูรณ์สุขสัตวศาสตร์ 
6 015540121035-8 นางสาวนารี อ่อนสิงห์สัตวศาสตร์ 
7 015540121036-6 นายเรวัช ทองมากสัตวศาสตร์ 
8 015540121037-4 นางสาวเกตุมณี เกษรังษีสัตวศาสตร์ 
9 015540121040-8 นายบุญนำ กุลสายสัตวศาสตร์ 
10 015540121041-6 นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดีกุลสัตวศาสตร์ 
11 015540121049-9 นางสาวน้ำทิพย์ ทองลาดสัตวศาสตร์ 
12 015540121053-1 นายธนากร ชิณวงค์สัตวศาสตร์ 
13 015540121055-6 นายสุชาติ พิลาดีสัตวศาสตร์ 
14 015540121060-6 นายพลสิทธิ์ กุยรัมย์สัตวศาสตร์ 
15 015540121061-4 นายวรากร ปักษาสัตวศาสตร์ 
16 015540121064-8 นางสาวนิศารักษ์ เกรียงไกรสัตวศาสตร์ 
17 015540121065-5 นายเจตริน ปลื้มกลางสัตวศาสตร์ 
18 015640121001-8 นายปิยะวัฒน์ บุญแสงสัตวศาสตร์ 
19 015640121002-6 นายเฉลิมชัย พิพิธภัณฑ์สัตวศาสตร์ 
20 015640121003-4 นายไวพจน์ ศิริวงค์สัตวศาสตร์ 
21 015640121005-9 นายสมพงษ์ ติปัญจะสัตวศาสตร์ 
22 015640121007-5 นายกฤษณะ ราชวงษ์สัตวศาสตร์ 
23 015640121008-3 นายณรงค์ แซ่กือสัตวศาสตร์ 
24 015640121009-1 นางสาวนฤมล เขียววิลัยสัตวศาสตร์ 
25 015640121011-7 นายกชกร พุทธรักษ์สัตวศาสตร์ 
26 015640121012-5 นายวิริยะ จอมสง่าสัตวศาสตร์ 
27 015640121013-3 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญนาคสัตวศาสตร์ 
28 015640121014-1 นางสาวบวรลักษณ์ บุญรอดสัตวศาสตร์ 
29 015640121016-6 นางสาวอรทัย ผาดำสัตวศาสตร์ 
30 015640121017-4 นายจักรกฤษ ล้อมวงษ์สัตวศาสตร์ 
31 015640121018-2 นายลิขิต สืบวงษ์สัตวศาสตร์ 
32 015640121019-0 นางสาวอัมพร เทียนลำสัตวศาสตร์ 
33 015640121020-8 นายภาณุพงศ์ จัดเขตรกรรมสัตวศาสตร์ 
34 015640121021-6 นายจรัล น้อยเอี่ยมสัตวศาสตร์ 
35 015640121022-4 นายภาณุวัฒน์ ปั๋นสารีสัตวศาสตร์ 
36 015640121023-2 นายสมาพล จันทหอมสัตวศาสตร์ 
37 015640121026-5 นางสาวธันยมัย ภู่น้อยสัตวศาสตร์ 
38 015640121027-3 นายพงษ์ศิริ แสนประเสริฐสัตวศาสตร์ 
39 015640121028-1 นางสาวนภาลัย เลิกกระโทกสัตวศาสตร์ 
40 015640121030-7 นายจิราภัทร์ ภู่สุวรรณสัตวศาสตร์ 
41 015640121031-5 นายวสุ รูปสวยสัตวศาสตร์ 
42 015640121034-9 นายธนพล สิทธิไพรสัตวศาสตร์ 
43 015640121035-6 นายพรเทพ โพธิ์ทองดีสัตวศาสตร์ 
44 015640121036-4 นายชนินทร์ กางกรณ์สัตวศาสตร์ 
45 015640121037-2 นายหิรัญ มาสุดสัตวศาสตร์ 
46 015640121040-6 นางสาวกรรณิกา สมศรีสัตวศาสตร์ 
47 015640121042-2 นางสาวพรพักตร์ สุวรรณพงษาสัตวศาสตร์ 
48 015640121043-0 นางสาวนงลักษณ์ แก้วมาสัตวศาสตร์ 
49 015640121044-8 นายชัยทิพย์ ศัลย์วิเศษสัตวศาสตร์ 
50 015640121047-1 นายธนวัฒน์ ขอต่อกลางสัตวศาสตร์ 
51 015640121048-9 นายสถาพร พระนิมิตรสัตวศาสตร์ 
52 015640121049-7 นายวัฒนา สมคิดสัตวศาสตร์ 
53 015640121050-5 นายอนุวรรตน์ ขุนไชยสัตวศาสตร์ 
54 015640121052-1 นายวันเฉลิม มีเหมสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:08:31