รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015540113006-9X นายอนุวัตร เชื้อแถวพืชศาสตร์-พืชสวน 
2 015540113008-5X นายภัทรฉัตร กิจนุกูลพืชศาสตร์-พืชสวน 
3 015640113001-8 นายคณิน ศรีขจรพืชศาสตร์-พืชสวน 
4 015640113004-2 นางสาววาสนา สรสิทธิ์พืชศาสตร์-พืชสวน 
5 015640113007-5 นายวิจักษณ์ กิจอารีสุขพืชศาสตร์-พืชสวน 
6 015640113009-1 นางสาวเบญจมาศ บุญพันธ์พืชศาสตร์-พืชสวน 
7 015640113011-7 นายวิชัย แซ่ยั้งพืชศาสตร์-พืชสวน 
8 015640113014-1 นางสาวแสงระวี พ่วงสมบัติพืชศาสตร์-พืชสวน 
9 015640113015-8 นางสาววิยะดา จรบำรุงพืชศาสตร์-พืชสวน 
10 015640113016-6 นายธีระยุทธ คีรีเขตพืชศาสตร์-พืชสวน 
11 015640113018-2 นายณัฐพล จันทร์บางพืชศาสตร์-พืชสวน 
12 015640113019-0 นายนพดล พิลึกพืชศาสตร์-พืชสวน 
13 015640113020-8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งระวี บุญรักษาพืชศาสตร์-พืชสวน 
14 015640113023-2 นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษพืชศาสตร์-พืชสวน 
15 015640113024-0 นายวัชริศ เชิดโคกศรีพืชศาสตร์-พืชสวน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 21:41:32