รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015540112011-0X นายบุญฤทธิ์ ทองเหลือพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
2 015540112013-6X นายฉัตรชัย ชูอิ่มพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
3 015540112014-4X นายกฤษฏา ปิ๋วธัญญาพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
4 015640112002-7 นางสาวกัญญาภัค คีรีคงวุฒิพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
5 015640112003-5 นางสาวสุปาณี วิมูลพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
6 015640112005-0 นางสาวอุทุมพร บุญชิตพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
7 015640112006-8 นายสมเกียรติ ชนะชัยพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
8 015640112007-6 นายนิติพาส ธรรมวาโรพืชศาสตร์ - พืชไร่ 
9 015640112009-2 นางสาววีรวรรณ เกิดสมบัติพงษ์พืชศาสตร์ - พืชไร่ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 1:01:57