รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
ปีการศึกษาที่เข้า 2554
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015430151001-7 นางสาวธัญญารัตน์ หมอฝีประมง 
2 015430151006-6 นายอภิชาติ โลหะศาสตร์ประมง 
3 015430151010-8 นายอุทัย ช่วยพิเคราะห์ประมง 
4 015430151011-6 นายรัฐวุฒิ สมคะเนประมง 
5 015430151015-7 นายศราวุฒิ พุทธพฤกษ์ประมง 
6 015430151017-3 นางสาวชนาวรรณ สวัสดิ์โชติประมง 
7 015430151018-1 นายสุพจน์ เอี่ยมสกุลประมง 
8 015430151019-9 นายพงษ์พันธ์ อัมพรประมง 
9 015430151020-7 นางสาวนิสากร ปิ่นกุลประมง 
10 015430151021-5 นายชยกร เพ็งพันธ์ประมง 
11 015430151022-3 นายสิทธิโชค มุ่ยฮะสูญประมง 
12 015430151023-1 นายมณฑล ประทุมมาประมง 
13 015430151024-9 นายรักษา แสนสวัสดิ์ประมง 
14 015430151025-6 นายธวัชชัย นิยมธรรมประมง 
15 015430151026-4 นายกฤษดา ธิบายประมง 
16 015430151029-8 นางสาวผกามาส ปิ่นทองประมง 
17 015430151032-2 นายสุปัญญา ใบเงินประมง 
18 015430151033-0 นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรทรัพย์ประมง 
19 015430151034-8 นางสาวรุ่งระวี สุนทรนวภัทรประมง 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 21:36:47