รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2554
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015430121001-4 นายคำรน ชำนาญชลสัตวศาสตร์ 
2 015430121007-1 นางสาวสุดารัตน์ แป้นงามสัตวศาสตร์ 
3 015430121011-3 นายคุณากร คำเกษมสัตวศาสตร์ 
4 015430121013-9 นายกิตติศักดิ์ นพตากุลสัตวศาสตร์ 
5 015430121015-4 นางสาววาสนา แดงแท้สัตวศาสตร์ 
6 015430121017-0 นายวิชิต ใจชื่นสัตวศาสตร์ 
7 015430121020-4 นางสาวกนกวรรณ ตางามสัตวศาสตร์ 
8 015430121022-0 นางสาวกรรณิการ์ ยาศรีสัตวศาสตร์ 
9 015430121023-8 นายวงศกร เชื้อชาติสัตวศาสตร์ 
10 015430121024-6 นางสาวกมลชนก กุหลาบวรรณสัตวศาสตร์ 
11 015430121028-7 นายเลอพงศ์ สินไชยสัตวศาสตร์ 
12 015430121033-7 นายอานนท์ กุลประเสริฐสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:55:18