รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษาที่เข้า 2554
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015430161001-5 นางสาวจันทร์จิรา เล็ดลอดเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2 015430161006-4 นางสาวภัทราภรณ์ อุณหฤกษ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
3 015430161010-6 นางสาวกมลพรรณ ไกรกันเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4 015430161019-7 นางสาวธัญภา เหรียญแก้วเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
5 015430161028-8 นายธนากร ฮงทองเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:19:09