รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2554
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015430111002-4 นายกมลชัย เกลี้ยงเกลาพืชศาสตร์-พืชสวน 
2 015430111003-2 นายฐานิต เชื้อไกรวันพืชศาสตร์-พืชสวน 
3 015430111004-0 นายไพโรจน์ นาคบำรุงพืชศาสตร์-พืชสวน 
4 015430111006-5 นายธนัช พิมพ์ทรายพืชศาสตร์-พืชสวน 
5 015430111007-3 นายอนุชา สโมสรพืชศาสตร์-พืชสวน 
6 015430111008-1 นายชัยยุทธ มงคลเกาะพืชศาสตร์-พืชสวน 
7 015430111011-5 นายณัฐวุฒิ รอดบุตรพืชศาสตร์-พืชสวน 
8 015430111013-1 นางสาวพรนัชชา ชอบธรรมพืชศาสตร์-พืชสวน 
9 015430111016-4 นายอนุพงศ์ ภู่อ่ำพืชศาสตร์-พืชสวน 
10 015430111028-9 นายสมาน โพธิสารพืชศาสตร์-พืชสวน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.71:19/8/2562 9:03:53