รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015330131002-2 นายวรสิทธิ์ ดวงละออเกษตรกลวิธาน 
2 015330131006-3 นายเทวา ขุมทรัพย์เกษตรกลวิธาน 
3 015330131008-9 นายอมรเทพ คงบัวเกษตรกลวิธาน 
4 015330131010-5 นายธีระ วันธานีเกษตรกลวิธาน 
5 015330131011-3 นายณัฐพล เรืองมั่นคงเกษตรกลวิธาน 
6 015330131014-7 นายภูเบศร์ กาญจนาภาเกษตรกลวิธาน 
7 015330131015-4 นายอิทธิชัย สุขศิริเกษตรกลวิธาน 
8 015330131017-0 นายทวิเชฐ อินทะกนกเกษตรกลวิธาน 
9 015330131019-6 นายเขมนาท เที่ยงประเสริฐเกษตรกลวิธาน 
10 015330131020-4 สิบเอกสุภกิตต์ บัวคลี่เกษตรกลวิธาน 
11 015430131003-8 นายธนเดช วงศ์ภู่ดีเกษตรกลวิธาน 
12 015430131004-6 นายเสรี นาวินเกษตรกลวิธาน 
13 015430131008-7 นายสังข์กาจน์ เหลืองอ่อนเกษตรกลวิธาน 
14 015430131014-5 นายนนทณัฐ เฉลิมลักษณ์เกษตรกลวิธาน 
15 015430131016-0 นายธนพัฒน์ แคนสาเกษตรกลวิธาน 
16 015430131020-2 นายพิชฌ์พล อันไชยศรีเกษตรกลวิธาน 
17 015430131021-0 นายธาดา ทองงามเกษตรกลวิธาน 
18 015430131023-6 นางสาวลัดดาวัลย์ ทัศนศรเกษตรกลวิธาน 
19 015430131024-4 นายณัฐพงษ์ คงมั่นเกษตรกลวิธาน 
20 015430131025-1 นายศตวรรษ ศรีนนท์เกษตรกลวิธาน 
21 015430131027-7 นางสาวแก้วผกา สุวนิชย์เกษตรกลวิธาน 
22 015430131028-5 นายอัมรินทร์ เอกอุเกษตรกลวิธาน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 20:59:01