สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   5421015101 : ประมง26
   5421010107 : พืชศาสตร์-พืชสวน17
   5421010106 : พืชศาสตร์-พืชไร่3
   5421010108 : พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ3
   5421012101 : สัตวศาสตร์31
   5521013101 : เกษตรกลวิธาน8
   5421011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์18
รวมในหลักสูตร  106
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5926015101 : ประมง5
   5926010107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน13
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่2
   5926010108 : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ7
   5926010106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา9
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน3
   5426012101 : สัตวศาสตร์1
   5926012101 : สัตวศาสตร์32
   5526013101 : เกษตรกลวิธาน7
   5426011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์1
รวมในหลักสูตร  80
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5681011101 : พืชศาสตร์1
รวมในหลักสูตร  1
รวมในวิทยาเขต  187
รวม  187
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:40:19