สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   5421015101 : ประมง20
   5421010107 : พืชศาสตร์-พืชสวน8
   5421010106 : พืชศาสตร์-พืชไร่11
   5421010108 : พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ2
   5421012101 : สัตวศาสตร์14
   5521013101 : เกษตรกลวิธาน8
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์5
   5421011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
รวมในหลักสูตร  78
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5426015101 : ประมง6
   5926015101 : ประมง6
   5926010107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน8
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่3
   5426010301 : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ1
   5926010108 : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ2
   5926010106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา2
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน3
   5426012101 : สัตวศาสตร์13
   5926012101 : สัตวศาสตร์20
   5526013101 : เกษตรกลวิธาน5
รวมในหลักสูตร  69
รวมในวิทยาเขต  147
รวม  147
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:37:30