สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   5421015101 : ประมง22
   5421010107 : พืชศาสตร์-พืชสวน14
   5421010106 : พืชศาสตร์-พืชไร่12
   5421010108 : พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ2
   5421012101 : สัตวศาสตร์44
   5521013101 : เกษตรกลวิธาน3
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์4
   5421011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์17
รวมในหลักสูตร  118
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5426015101 : ประมง1
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่9
   5426010301 : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ4
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน22
   5426012101 : สัตวศาสตร์27
   5526013101 : เกษตรกลวิธาน2
   5426011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์1
รวมในหลักสูตร  66
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5081011101 : พืชศาสตร์2
   5681011101 : พืชศาสตร์1
รวมในหลักสูตร  3
รวมในวิทยาเขต  187
รวม  187
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:14:03