สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   5421015101 : ประมง19
   5421010107 : พืชศาสตร์-พืชสวน13
   5421010106 : พืชศาสตร์-พืชไร่5
   5421010108 : พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ11
   5421012101 : สัตวศาสตร์28
   4721030501 : เกษตรกลวิธาน6
   5521013101 : เกษตรกลวิธาน5
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์3
   5421011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์9
รวมในหลักสูตร  99
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
   4722030701 : ประมง1
รวมในหลักสูตร  1
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5426015101 : ประมง10
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่12
   5426010301 : พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ2
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน25
   5426012101 : สัตวศาสตร์26
   5326013101 : เกษตรกลวิธาน1
   5526013101 : เกษตรกลวิธาน1
รวมในหลักสูตร  77
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5681011101 : พืชศาสตร์2
รวมในหลักสูตร  2
รวมในวิทยาเขต  179
รวม  179
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:25:30