สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   4721030701 : ประมง3
   5421015101 : ประมง19
   4721030106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา2
   5421010107 : พืชศาสตร์-พืชสวน10
   4721030201 : สัตวศาสตร์3
   5421012101 : สัตวศาสตร์12
   4721030501 : เกษตรกลวิธาน22
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์2
   5421011101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์5
รวมในหลักสูตร  78
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
   4722030201 : สัตวศาสตร์1
รวมในหลักสูตร  1
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5426015101 : ประมง10
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่9
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน15
   5426012101 : สัตวศาสตร์54
   5526013101 : เกษตรกลวิธาน4
รวมในหลักสูตร  92
รวมในวิทยาเขต  171
รวม  171
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:15:04