สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   4721030701 : ประมง14
   4721030107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน9
   4721030106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา4
   4721030201 : สัตวศาสตร์33
   4721030501 : เกษตรกลวิธาน5
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์7
รวมในหลักสูตร  72
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
   4722030201 : สัตวศาสตร์2
   4722030501 : เกษตรกลวิธาน1
รวมในหลักสูตร  3
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5326015101 : ประมง7
   5426015101 : ประมง26
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่19
   5326010106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา1
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน28
   5326012101 : สัตวศาสตร์5
   5426012101 : สัตวศาสตร์46
   5326013101 : เกษตรกลวิธาน9
   5526013101 : เกษตรกลวิธาน1
รวมในหลักสูตร  142
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5081011101 : พืชศาสตร์2
   5081030201 : สัตวศาสตร์3
รวมในหลักสูตร  5
รวมในวิทยาเขต  222
รวม  222
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 1:00:46