สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   4721030701 : ประมง27
   4721030107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน8
   4721030106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา4
   4721030801 : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์9
   4721030201 : สัตวศาสตร์36
   4721030501 : เกษตรกลวิธาน8
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์21
รวมในหลักสูตร  113
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
   4722030701 : ประมง2
   4722030801 : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์1
   4722030201 : สัตวศาสตร์7
   4722030501 : เกษตรกลวิธาน1
รวมในหลักสูตร  11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5326015101 : ประมง8
   5426015101 : ประมง3
   5326010107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน1
   5426010101 : พืชศาสตร์ - พืชไร่8
   5326010106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา1
   5426010201 : พืชศาสตร์-พืชสวน19
   5326012101 : สัตวศาสตร์8
   5426012101 : สัตวศาสตร์23
รวมในหลักสูตร  71
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5081011101 : พืชศาสตร์2
   5081030201 : สัตวศาสตร์1
   5081017101 : เทคโนโลยีประมง1
รวมในหลักสูตร  4
รวมในวิทยาเขต  199
รวม  199
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 21:59:36