สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   4721030701 : ประมง17
   4721030107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน7
   4721030106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา6
   4721030801 : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์6
   4721030201 : สัตวศาสตร์33
   4721030501 : เกษตรกลวิธาน11
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์4
รวมในหลักสูตร  84
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
   4722030701 : ประมง8
   4722030107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน4
   4722030106 : พืชศาสตร์ -พืชไร่-นา2
   4722030801 : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์2
   4722030201 : สัตวศาสตร์17
   4722030501 : เกษตรกลวิธาน3
รวมในหลักสูตร  36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
   5326015101 : ประมง10
   5326010107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน13
   5326010106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา17
   5326012101 : สัตวศาสตร์13
   5326013101 : เกษตรกลวิธาน2
รวมในหลักสูตร  55
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5081011101 : พืชศาสตร์1
   5081030201 : สัตวศาสตร์4
   5081017101 : เทคโนโลยีประมง1
รวมในหลักสูตร  6
รวมในวิทยาเขต  181
รวม  181
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:50:40