สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
คณะ

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

จบการศึกษา
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- : คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   4721030701 : ประมง20
   4721030107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน4
   4721030106 : พืชศาสตร์- พืชไร่-นา4
   4721030801 : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์12
   4721030201 : สัตวศาสตร์30
   4721030501 : เกษตรกลวิธาน18
   4721031101 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์2
รวมในหลักสูตร  90
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
   4722030701 : ประมง23
   4722030107 : พืชศาสตร์ - พืชสวน19
   4722030106 : พืชศาสตร์ -พืชไร่-นา5
   4722030801 : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์6
   4722030201 : สัตวศาสตร์37
   4722030501 : เกษตรกลวิธาน8
รวมในหลักสูตร  98
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   5081011101 : พืชศาสตร์2
   5081030201 : สัตวศาสตร์1
รวมในหลักสูตร  3
รวมในวิทยาเขต  191
รวม  191
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:07:38