ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิกที่ [ เลือก ]
ปีการศึกษา2569  / 1 2 3 
รหัสผู้สมัคร
ชื่อ  นามสกุล    
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน   

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัครที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 49 ให้ป้อน 49*
2. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัคร ที่มีชื่อหรือนามสกุลขึ้นต้นด้วย พิมพ์ ให้ป้อน พิมพ์*
3. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัคร ที่มีชื่อหรือนามสกุลลงท้ายด้วย ตา ให้ป้อน *ตา
4. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
5. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
6. ถ้าท่านระบุรหัสประจำตัวแล้วค้นหาไม่พบ ให้ระบุเพียงชื่อ - สกุลของท่าน

หรือค้นหาโดยเรียงลำดับจากทุน

*** หมายเหตุ โปรดตรวจสอบรายชื่อและกำหนดวันชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่มียอดหนี้คงค้าง
และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

1. กองทุน กยศ. (วิทยาเขตบางพระ) [ เลือก ]
2. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) [ เลือก ]
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:32:28