ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    4302  0020003
(3) 1,
L21
        
    4303  0010001
(3) 1,
L21
  0230102
(3) 1,
L21
   
    4304  0701109
(3) 2,
L26
        
    4305      0220311
(3) 1,
L21
  0032004
(3) 1,
L27
    4404      0704102
(1) 3,
L21
    
    4406-7  0704101
(3) 3,
L21
        
    4501  0405202
(3) 1,
L21
  0230207
(3) 1,
L21
   
    4503 0720421
(2) 1,
L21
        
  0240103
(3) 1,
L21
        
อังคาร    4204  0712508
(3) 1,
L81
  0725563
(3) 1,
L81
    
    4301      0702102
(1) 2,
L26
    
    4302  0012001
(3) 1,
L21
  0012005
(3) 1,
L21
    
    4303  0010003
(3) 1,
L21
  0020004
(3) 1,
L21
    
    4304 0230204
(3) 1,
L21
  0220106
(3) 1,
L21
    
    4305 0022003
(3) 1,
L21
  0022001
(3) 1,
L21
   
    4404      0704102
(1) 1,
L21
    
    4406-7  0704101
(3) 1,
L21
        
    4501      0041001
(3) 1,
L21
    
    4502  0718406
(3) 1,
L21
  0404308
(3) 1,
L21
    
    4503  0032003
(3) 1,
L21
  0607101
(3) 1,
L21
    
    4505  0702101
(3) 2,
L21
        
  0230308
(3) 1,
L21
        
  0404306
(3) 1,
L21
        
      0032001
(3) 1,
L21
    
พุธ    4302  0701109
(3) 1,
L21
  0230309
(3) 1,
L21
    
  0601109
(3) 1,
L21
        
    4303  0220105
(3) 1,
L21
  0230101
(3) 1,
L21
    
    4304  0601211
(3) 1,
L21
  0031002
(3) 1,
L21
   
    4305  0032002
(3) 1,
L21
  0032005
(3) 1,
L21
    
    4404      0704102
(1) 2,
L26
    
    4406-7  0704101
(3) 2,
L26
        
  0604101
(3) 1,
L21
        
    4501 0230215
(3) 1,
L21
  0031001
(3) 2,
L21
   
    4502  0720311
(3) 1,
L21
  0404426
(3) 1,
L21
  
    4503  0701109
(3) 3,
L26
  0031002
(3) 2,
L21
   
  0601109
(3) 1,
L21
        
    4504      0721104
(2) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    4301      0702102
(1) 1,
L26
    
    4302  0012001
(3) 2,
L21
  0220104
(3) 1,
L21
    
  0020001
(3) 1,
L21
        
  0020001
(3) 2,
L21
        
    4303  0230218
(3) 1,
L21
  0220101
(3) 1,
L21
    
    4304      0230423
(3) 1,
L21
   
    4305      0022001
(3) 2,
L21
   
    4403  0604103
(3) 1,
L21
  0704204
(1) 1,
L21
    
    4406-7  0704203
(3) 1,
L21
        
    4502  0602101
(3) 1,
L21
        
    4505  0702101
(3) 1,
L26
        
ศุกร์    4204  0716501
(3) 1,
L81
        
    4403      0604104
(1) 1,
L21
    
      0604104
(1) 1,
L21
    
    4502  0404413
(3) 1,
L21
    
  0042001
(3) 1,
L21
        
เสาร์    4302      0220106
(3) 2,
L27
    
    4305  0032002
(3) 2,
L27
  0725563
(3) 2,
L81
    
อาทิตย์    4303  0220104
(3) 2,
L27
  0220102
(3) 3,
L27
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 2:56:05