ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์    3003 0734571
(4) 1,
L26
      
    3101  0742101
(3) 1,
L21
      
    3104 0751203
(3) 1,
L21
       
    3105 0751416
(4) 1,
L21
      
    3106 0750101
(3) 1,
L21
       
    3107 0751311
(3) 1,
L21
       
      0742307
(3) 1,
L21
       
    3201      0730101
(2) 1,
L21
      
    3202  0741508
(3) 1,
L21
           
    3203      0732304
(3) 1,
L26
       
    3204 0732203
(3) 1,
L21
       
    3301 0732101
(3) 1,
L21
       
    3305 0732308
(3) 1,
L21
 0731311
(2) 1,
L21
       
    3306 0732409
(3) 1,
L21
         
    3307  0731310
(3) 1,
L26
           
อังคาร    3003 0734050
(2) 1,
L26
           
    3101  0742207
(3) 1,
L21
           
    3105 0757401
(3) 1,
L21
         
    3106  0741406
(6) 1,
L21
       
    3107 0743306
(3) 1,
L21
  0743305
(3) 1,
L21
      
    3202  0732409
(3) 2,
L21
        
    3203 0733203
(3) 1,
L26
         
    3207      0734543
(2) 1,
L21
        
    3307 0733408
(2) 2,
L21
 0733410
(2) 1,
L21
   0733511
(2) 1,
L26
       
พุธ    3003 0731509
(3) 1,
L26
       
    3101  0742103
(3) 1,
L21
      
    3102  0750104
(3) 1,
L21
        
    3104 0751201
(4) 1,
L21
      
    3105 0730102
(2) 1,
L21
  0754402
(3) 1,
L21
     
    3106 0751307
(3) 1,
L21
           
    3107  0744410
(3) 1,
L21
  0741406
(6) 1,
L21
      
    3202  0744511
(3) 1,
L21
        
    3204 0732208
(3) 1,
L21
       
    3301 0730101
(3) 1,
L21
       
    3302 0733409
(2) 1,
L21
           
    3305 0733303
(3) 1,
L21
 0732306
(2) 1,
L21
       
    3306 0733406
(2) 1,
L21
  0732407
(2) 1,
L21
        
    3307 0731304
(6) 1,
L26
       
พฤหัสบดี    3101  0742102
(3) 1,
L21
        
    3102      0750102
(3) 1,
L21
     
    3104 0752201
(3) 1,
L21
       
    3105 0751205
(3) 1,
L21
       
    3106  0742306
(3) 1,
L21
        
    3107      0744406
(3) 1,
L21
      
    3202  0745504
(6) 1,
L21
      
    3204 0751310
(3) 1,
L21
        
    3206 0031001
(3) 1,
L21
           
    3207 0732510
(3) 1,
L26
         
    3302 0730204
(3) 1,
L21
       
    3303 0730411
(3) 1,
L21
       
    3305 0731304
(4) 1,
L21
      
    3307 0731304
(6) 1,
L26
       
ศุกร์    3102  0750103
(3) 1,
L21
        
    3104       0755201
(3) 1,
L21
    
    3105 0751306
(4) 1,
L21
       
    3106  0743408
(3) 1,
L21
  0744409
(3) 1,
L21
       
    3202  0745504
(6) 1,
L21
         
    3206  0741304
(4) 1,
L21
      
  0741202
(4) 1,
L21
      
    3301 0730309
(3) 1,
L21
       
 0732310
(3) 1,
L26
       
    3302  0031001
(3) 3,
L21
         
    3303 0731202
(4) 1,
L21
      
    3306 0731406
(4) 1,
L21
      
    3307 0730102
(4) 1,
L21
      
เสาร์    3003 0733511
(2) 2,
L27
 0731509
(3) 2,
L27
 0732510
(3) 2,
L27
    3102 0734053
(3) 1,
L27
         
    3107  0743202
(3) 1,
L21
        
อาทิตย์    3003 0734050
(2) 2,
L27
  0734571
(4) 2,
L27
  
    3102   0730214
(2) 1,
L27
  0732204
(2) 1,
L27
      
    3307 0733408
(2) 1,
L27
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 2:17:50