ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีสังคม(ใหม่)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    1041   0403433
(3) 1,
L21
  0022001
(3) 6,
L26
 
       0022001
(3) 2,
L21
 
    1042   0403421
(3) 3,
L26
  0230101
(3) 1,
L21
  
   0403421
(3) 1,
L21
      
    1061   0405103
(3) 2,
L26
  0405326
(3) 2,
L26
 
       0405326
(3) 1,
L21
 
    1062  0351102
(3) 1,
L21
  0230431
(3) 1,
L21
 
  0351102
(3) 2,
L26
      
    1064  0405322
(3) 1,
L21
  0230227
(3) 1,
L21
 
    1065       0613205
(3) 1,
L21
 
    1071   0210202
(3) 1,
L21
      
    1072   0012001
(3) 9,
L26
  0012001
(3) 11,
L26
  
       0020001
(3) 9,
L26
  
       0012001
(3) 4,
L21
  
    1073       0210304
(3) 1,
L21
  
    1076   0210308
(3) 1,
L21
   0217301
(3) 1,
L21
  
    1081   0403103
(3) 2,
L26
      
   0403103
(3) 1,
L21
      
    1082  0022003
(3) 1,
L21
  0401310
(3) 2,
L26
  
  0022003
(3) 3,
L26
  0401310
(3) 1,
L21
  
    1083   0403206
(3) 1,
L21
   0403102
(3) 1,
L26
  
    1084  0403207
(3) 1,
L26
  0401322
(3) 1,
L21
  
    1091   0022002
(3) 1,
L21
      
   0022002
(3) 3,
L26
      
    1092   0031001
(3) 1,
L21
  0032002
(3) 1,
L21
  
       0032002
(3) 2,
L26
  
    1093   0032005
(3) 1,
L21
      
    1094   0220106
(3) 2,
L26
      
   0401105
(3) 2,
L26
      
    1095       0210101
(3) 1,
L21
  
    1096   0401316
(3) 1,
L21
  0403328
(3) 1,
L21
  
   0401316
(3) 2,
L26
      
    1102       0403311
(3) 2,
L26
  
อังคาร    1041       0403420
(3) 1,
L21
 
    1042   0220311
(3) 1,
L21
  0401207
(3) 1,
L21
  
       0401207
(3) 2,
L26
  
    1061   0403316
(3) 1,
L21
  0613100
(3) 1,
L21
 
    1062   0405205
(3) 1,
L21
  0405207
(3) 1,
L26
 
   0405205
(3) 2,
L26
      
    1063  0405435
(3) 1,
L21
      
    1064  0405101
(3) 1,
L21
      
  0405101
(3) 2,
L26
      
    1065  0613308
(3) 1,
L21
  0613102
(3) 1,
L21
 
    1071   0210101
(3) 1,
L21
  0332204
(3) 1,
L21
  
    1072  0230216
(3) 1,
L21
  0403310
(3) 1,
L21
 
    1073       0210312
(3) 1,
L21
  
    1076   0210203
(3) 1,
L21
   0216201
(3) 1,
L21
   
    1081  0401431
(3) 1,
L26
  0012001
(3) 8,
L26
  
   0403418
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
  
   0403418
(3) 2,
L26
  0020001
(3) 8,
L26
  
    1082  0230215
(3) 1,
L21
  0404201
(3) 2,
L26
  
       0404201
(3) 1,
L21
  
    1083  0403101
(3) 3,
L26
      
  0403101
(3) 5,
L21
      
    1084   0032003
(3) 2,
L26
  0401105
(3) 1,
L21
  
   0032003
(3) 1,
L21
  0401105
(3) 7,
L26
  
       0220106
(3) 1,
L21
  
    1092   0020003
(3) 1,
L21
  0031001
(3) 2,
L21
  
    1093   0032001
(3) 2,
L21
  0401429
(3) 1,
L26
  
    1094   0041004
(3) 2,
L21
  0022009
(3) 1,
L21
  
    1095   0012001
(3) 10,
L26
      
   0012001
(3) 1,
L21
      
พุธ    1041   0403419
(3) 2,
L26
      
   0403419
(3) 1,
L21
      
    1042   0403336
(3) 1,
L21
      
    1061   0405309
(3) 1,
L26
      
    1062   0405208
(3) 2,
L26
      
   0405208
(3) 1,
L21
      
    1063   0405104
(3) 1,
L21
      
    1064   0405204
(3) 1,
L21
      
   0405204
(3) 2,
L26
      
    1065  0612215
(3) 1,
L21
      
    1066  0613408
(6) 1,
L21
 0613408
(6) 1,
L21
      
    1072   0021001
(3) 1,
L21
      
    1073   0212301
(3) 1,
L21
      
    1076   0210308
(3) 1,
L21
       
    1081   0401102
(3) 2,
L26
      
   0220104
(3) 1,
L21
      
   0401102
(3) 1,
L21
      
    1082   0230308
(3) 1,
L21
      
    1083   0403206
(3) 1,
L21
       
    1084   0401104
(3) 4,
L26
      
   0401104
(3) 2,
L26
      
    1091  0401314
(3) 1,
L21
      
  0401314
(3) 2,
L26
      
    1092   0403417
(3) 2,
L26
      
    1093   0020001
(3) 1,
L21
      
   0012001
(3) 2,
L21
      
    1094   0032005
(3) 2,
L21
      
   0032005
(3) 3,
L26
      
    1095  0032005
(3) 2,
L26
      
  0032005
(3) 1,
L21
      
    1096   0022002
(3) 2,
L21
      
   0022002
(3) 4,
L26
      
    1103   0012001
(3) 7,
L26
      
พฤหัสบดี    1041   0032003
(3) 3,
L26
  0022003
(3) 2,
L21
 
    1042   0401311
(3) 5,
L21
  0401209
(3) 2,
L26
 
   0401311
(3) 3,
L26
  0401209
(3) 1,
L21
 
   0401311
(3) 1,
L21
      
    1061   0240103
(3) 1,
L21
  0230103
(3) 1,
L21
 
       0230103
(3) 2,
L26
 
    1062   0405103
(3) 1,
L21
  0405310
(3) 1,
L21
 
       0405310
(3) 2,
L26
 
    1063       0405415
(3) 1,
L21
  
       0405415
(3) 2,
L26
  
    1064  0405102
(3) 2,
L26
      
  0405102
(3) 1,
L21
      
    1065   0403312
(3) 1,
L21
  0405311
(3) 1,
L26
  
    1066 0613408
(6) 1,
L21
  0613306
(3) 1,
L21
 
    1072       0403311
(3) 1,
L21
 0403322
(1) 1,
L21
    1073   0210303
(3) 1,
L21
  0210209
(3) 1,
L21
  
    1076   0210203
(3) 1,
L21
   0216201
(3) 1,
L21
   
    1081       0403312
(3) 2,
L26
 0403324
(1) 1,
L26
    1082       0032004
(3) 1,
L21
  
       0032004
(3) 2,
L26
  
    1084       0022001
(3) 5,
L26
 
       0022001
(3) 1,
L21
 
    1091       0401104
(3) 3,
L21
  
       0220105
(3) 1,
L21
  
       0401104
(3) 1,
L21
  
    1092   0402101
(3) 2,
L26
  0012005
(3) 1,
L21
  
   0402101
(3) 1,
L21
  0012005
(3) 2,
L26
  
   0220101
(3) 1,
L21
      
    1093   0401315
(3) 1,
L26
  0401434
(3) 1,
L21
  
    1094   0403417
(3) 1,
L21
  0403309
(3) 3,
L26
  
       0403309
(3) 2,
L21
  
    1095   0041004
(3) 1,
L21
  0041004
(3) 5,
L21
  
   0041004
(3) 3,
L26
  0041004
(3) 4,
L26
  
    1096   0012001
(3) 3,
L21
  0012011
(3) 1,
L21
 
       0012011
(3) 2,
L26
 
ศุกร์    1041   0403309
(3) 1,
L21
  0403315
(3) 2,
L26
  
       0403315
(3) 1,
L21
  
    1042  0230215
(3) 2,
L21
  0403433
(3) 2,
L26
  
    1061  0614306
(3) 1,
L21
  0612201
(3) 1,
L21
  
    1062  0405206
(3) 1,
L26
  0405403
(3) 1,
L26
  
    1063   0405431
(3) 1,
L26
  0405415
(3) 1,
L21
  
       0405415
(3) 2,
L26
  
    1064       0405101
(3) 4,
L21
 
    1065   0405401
(1) 1,
L21
       
    1066   0611201
(3) 1,
L21
      
    1071   0210307
(3) 1,
L21
      
    1072   0010001
(3) 2,
L21
      
   0010001
(3) 3,
L26
      
    1076   0210201
(3) 1,
L21
      
    1081  0022001
(3) 4,
L26
      
  0022001
(3) 3,
L21
      
    1082  0403101
(3) 2,
L26
  0032001
(3) 3,
L26
  
  0403101
(3) 1,
L21
      
    1083   0032003
(3) 4,
L26
  0403421
(3) 2,
L26
  
    1084   0032001
(3) 4,
L26
      
   0032001
(3) 1,
L21
      
    1091   0403327
(3) 1,
L21
  0401312
(3) 1,
L21
  
   0403327
(3) 2,
L26
  0401312
(3) 2,
L26
  
    1092  0401427
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 2,
L26
  
       0401101
(3) 1,
L21
  
       0220102
(3) 1,
L21
  
    1093  0230205
(3) 1,
L21
  0230310
(1) 1,
L21
    
  0230205
(3) 2,
L26
      
    1095       0043001
(3) 2,
L26
 
       0043001
(3) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 4:12:52