ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีสังคม(ใหม่)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    1041   0010001
(3) 1,
L26
  0032003
(3) 1,
L21
 
       0032003
(3) 2,
L26
 
    1042       0031001
(3) 1,
L26
 
    1062   0405205
(3) 1,
L26
      
    1066  0613408
(6) 1,
L21
  0613408
(6) 1,
L21
    1072   0032002
(3) 1,
L21
      
    1073       0401314
(3) 1,
L21
  
    1083       0403419
(3) 1,
L26
 
    1092  0401313
(3) 1,
L21
      
    1093   0403314
(3) 2,
L21
      
   0403314
(3) 1,
L26
      
อังคาร    1041   0403336
(3) 1,
L26
  0403336
(3) 1,
L26
 
    1042   0032003
(3) 2,
L26
      
   0032003
(3) 1,
L21
      
    1062       0405205
(3) 1,
L26
 
    1064  0405102
(3) 1,
L26
  0405102
(3) 1,
L26
  
    1065   0405206
(3) 1,
L26
      
    1066 0613408
(6) 1,
L21
  0613408
(6) 1,
L21
    1072   0401313
(3) 1,
L21
  0032002
(3) 1,
L21
 
    1073   0220102
(3) 1,
L26
  0401314
(3) 1,
L21
  
    1083  0010001
(3) 1,
L26
      
    1093   0403327
(3) 1,
L26
  0403327
(3) 1,
L26
 
พุธ    1041  0032001
(3) 1,
L21
      
    1042   0031001
(3) 1,
L26
      
    1062       0405415
(3) 1,
L21
    1065   0405206
(3) 1,
L26
      
    1066 0613408
(6) 1,
L21
  0613408
(6) 1,
L21
    1072   0032004
(3) 1,
L21
  0220311
(3) 1,
L21
  
       0401311
(3) 1,
L26
  
       0401311
(3) 1,
L26
  
    1073  0401311
(3) 1,
L26
  0402101
(3) 1,
L26
 
  0220311
(3) 1,
L21
  0402101
(3) 2,
L21
 
  0401311
(3) 1,
L26
      
    1092   0402101
(3) 1,
L26
      
   0402101
(3) 2,
L21
      
    1093   0403433
(3) 1,
L26
  0403433
(3) 1,
L26
 
พฤหัสบดี    1041   0032001
(3) 1,
L21
      
    1062       0405415
(3) 1,
L21
    1065   0405206
(3) 1,
L26
      
    1066 0613408
(6) 1,
L21
  0613408
(6) 1,
L21
    1072  0032004
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 1,
L21
 
    1073  0220102
(3) 1,
L26
      
   0401314
(3) 1,
L21
      
    1093   0210101
(3) 1,
L21
      
    1094   0403332
(3) 2,
L21
  0403332
(3) 1,
L26
 
   0403332
(3) 1,
L26
  0403332
(3) 2,
L21
 
ศุกร์    1062       0405415
(3) 1,
L21
  
    1083   0403419
(3) 1,
L26
      
    1092   0403103
(3) 2,
L26
  0403103
(3) 1,
L21
 
   0403103
(3) 1,
L21
  0403103
(3) 2,
L26
 
    1093       0403314
(3) 1,
L26
 
       0403314
(3) 2,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.207.82.217:20/5/2562 8:37:12