ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีการผลิตพืช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    6102   0331308
(3) 2,
L21
    
    7101      0331327
(3) 1,
L21
 
    8101      0331203
(3) 1,
L21
    8106 0113304
(3) 1,
L21
 0331335
(3) 1,
L21
  0331102
(3) 1,
L21
 0331313
(3) 2,
L26
      
 0331313
(3) 1,
L21
      
    8204 0331310
(3) 2,
L21
 0331310
(3) 1,
L21
  0331424
(3) 1,
L26
      0112402
(3) 1,
L21
    8205 0331309
(3) 1,
L21
 0331453
(3) 1,
L21
  0331333
(3) 1,
L21
 
 0331309
(3) 3,
L26
      
    8206   0331315
(3) 1,
L26
    
    8207   0113402
(3) 1,
L21
    
อังคาร    6102      0331308
(3) 2,
L21
    8101   0331314
(3) 1,
L21
    
   0113313
(3) 1,
L21
    
   0331314
(3) 2,
L26
    
    8106 0331313
(3) 1,
L21
    0331335
(3) 1,
L21
 0113304
(3) 1,
L21
      
 0331313
(3) 2,
L26
      
    8202  0331341
(3) 3,
L26
    
    8204  0331310
(3) 2,
L21
  0331310
(3) 1,
L21
    8205   0331102
(3) 1,
L21
  0331453
(3) 1,
L21
    8206  0331309
(3) 1,
L21
  0331315
(3) 1,
L26
    8207      0113402
(3) 1,
L21
พุธ    6101  0331101
(1) 1,
L21
    
    6102 0331337
(3) 1,
L26
 0331421
(3) 1,
L21
    
  0110402
(3) 1,
L21
    
    8101  0331314
(3) 1,
L21
    
  0331314
(3) 2,
L26
    
  0113313
(3) 1,
L21
    
    8106 0113304
(3) 1,
L21
 0331312
(3) 1,
L21
    
 0331313
(3) 1,
L21
       
 0331313
(3) 2,
L26
       
    8204  0331307
(3) 2,
L21
    
พฤหัสบดี    6102 0331421
(3) 1,
L21
 0331308
(3) 1,
L21
  0331308
(3) 1,
L21
   0331337
(3) 1,
L26
    
    8101   0331203
(3) 1,
L21
    
   0331203
(3) 2,
L21
    
    8106 0331312
(3) 1,
L21
 0331312
(3) 2,
L21
    
   0113310
(3) 1,
L21
    
    8204 0331309
(3) 2,
L21
    0331309
(3) 3,
L26
      0331309
(3) 2,
L21
    8206      0331341
(3) 2,
L26
      0111309
(3) 1,
L21
      0331341
(3) 1,
L21
    8207   0331342
(3) 1,
L21
  0331342
(3) 1,
L21
ศุกร์    6102      0331423
(1) 1,
L21
      0110403
(1) 1,
L21
    7101  0331327
(3) 1,
L21
    
    8101      0331203
(3) 2,
L21
    8106      0113310
(3) 1,
L21
      0331312
(3) 2,
L21
    8204   0331424
(3) 1,
L26
  0331307
(3) 3,
L26
   0112402
(3) 1,
L21
  0331307
(3) 1,
L21
    8205  0331333
(3) 1,
L21
    
    8207  0331449
(3) 1,
L21
  0331449
(3) 2,
L26
เสาร์    8101   0331203
(3) 3,
L26
  0331203
(3) 3,
L26
    8202  0331101
(1) 2,
L26
    
อาทิตย์    8106   0331312
(3) 3,
L26
  0331312
(3) 3,
L26

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:51:22