ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    5102  0301104
(3) 1,
L26
  0301211
(3) 3,
L26
  
      0301211
(3) 2,
L21
  
    5201 0302100
(3) 3,
L26
    0602100
(3) 1,
L26
  
 0302100
(3) 4,
L26
        
 0302100
(3) 2,
L21
        
 0302100
(3) 1,
L21
        
    5202  0304101
(3) 3,
L26
      
  0304101
(3) 2,
L21
      
    5303   0307101
(3) 1,
L21
  0301103
(3) 1,
L21
  
      0301103
(3) 2,
L26
  
    5305      0607101
(3) 1,
L21
  
      0607101
(3) 2,
L26
  
อังคาร    5102  0301211
(3) 4,
L26
      
  0301211
(3) 1,
L21
      
    5204      0351301
(3) 2,
L26
      0351301
(3) 1,
L21
    5303      0601110
(3) 1,
L21
  
พุธ    5202 0307101
(3) 1,
L21
         
    5303 0031002
(3) 2,
L26
      
 0031002
(3) 1,
L21
      
    5305  0032001
(3) 1,
L21
      
  0032001
(3) 2,
L26
      
พฤหัสบดี    5102  0301109
(3) 1,
L21
      
  0301109
(3) 4,
L26
      
    5201 0302120
(3) 2,
L21
        
 0302120
(3) 1,
L21
        
 0302120
(3) 3,
L26
        
    5303  0041001
(3) 1,
L21
      
  0041001
(3) 2,
L26
      
ศุกร์    5102  0304101
(3) 1,
L21
  0301109
(3) 2,
L21
  
  0304101
(3) 4,
L26
  0301109
(3) 3,
L26
  
    5201 0302240
(3) 3,
L26
 0602100
(3) 1,
L26
      
 0302240
(3) 1,
L21
        
 0302240
(3) 4,
L26
        
 0302240
(3) 2,
L21
        
    5202  0304100
(3) 2,
L26
  0307101
(3) 2,
L21
  
      0307101
(3) 3,
L26
  
    5303      0601100
(3) 1,
L21
  
      0301100
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:00:52