ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    4103       0342101
(3) 1,
L21
  
       0342101
(3) 2,
L26
  
    4201    0342305
(3) 2,
L26
  0342313
(3) 1,
L21
   
    0342305
(3) 1,
L21
      
    4202  0342306
(3) 1,
L21
 0342314
(3) 2,
L21
  0342323
(3) 1,
L21
   
    0342314
(3) 1,
L21
      
อังคาร    4103    0342401
(3) 2,
L21
  0342324
(3) 1,
L21
  
    0342401
(3) 1,
L21
      
    4201       0342305
(3) 2,
L26
 0342204
(3) 1,
L21
 
       0342305
(3) 1,
L21
  
    4202 0342314
(3) 2,
L21
 0342306
(3) 1,
L21
     0342306
(3) 1,
L21
 
พุธ    4103 0342313
(3) 1,
L26
 0032002
(3) 1,
L21
      
    4201    0342205
(3) 1,
L21
      
    4202    0342308
(3) 1,
L21
      
พฤหัสบดี    4103 0342102
(3) 1,
L21
 0342102
(3) 1,
L21
  0342319
(3) 1,
L26
 0342311
(1) 1,
L21
    4201  0342309
(1) 2,
L21
 0342404
(1) 1,
L21
       0342204
(3) 1,
L21
 
    4202 0342310
(3) 1,
L21
 0342310
(3) 1,
L21
      
ศุกร์    4103  0342318
(3) 1,
L21
 0342203
(3) 1,
L21
  0342322
(3) 1,
L26
 0342313
(3) 1,
L26
    4201   0342323
(3) 1,
L21
  0342320
(3) 1,
L21
 0342309
(1) 1,
L21
 
   0342323
(3) 2,
L26
      
    4202  0342308
(3) 1,
L21
 0342308
(3) 2,
L26
  0342314
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:22:01