ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    4103 0342318
(3) 1,
L21
 0342401
(3) 1,
L21
  0342403
(3) 1,
L21
    4201 0342205
(3) 1,
L21
    0342205
(3) 1,
L21
  
    4202   0342302
(3) 1,
L21
  0342307
(3) 1,
L26
  
อังคาร    4103 0342321
(3) 1,
L26
 0342205
(3) 1,
L26
  0342401
(3) 1,
L21
  
    4201   0342301
(3) 1,
L26
  0342322
(3) 1,
L26
 0342201
(3) 1,
L21
        0342201
(3) 2,
L26
    4202 0342308
(3) 1,
L21
 0032002
(3) 2,
L26
  0342302
(3) 1,
L21
  
  0032002
(3) 1,
L21
      
พุธ    4103 0342304
(3) 1,
L26
        
    4201  0342304
(3) 1,
L21
      
    4202 0342320
(3) 1,
L21
        
พฤหัสบดี    4103 0342403
(1) 1,
L26
 0342404
(1) 1,
L21
    0342321
(3) 1,
L26
  
    4201  0342311
(3) 1,
L21
  0342333
(3) 1,
L21
  
    4202 0342320
(3) 1,
L21
 0342301
(3) 1,
L26
      
  0342205
(3) 1,
L26
      
ศุกร์    4103  0342304
(3) 1,
L26
  0342203
(3) 1,
L21
  
    4201  0342301
(3) 1,
L21
      
    4202   0342308
(3) 1,
L21
  0342322
(3) 1,
L26
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:02:08