ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีสังคม
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  12/8/2562 - 18/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    3202  0611302
(1) 1,
L21
      
    3304  0401325
(1) 1,
L21
       
อังคาร    3202 0614415
(3) 1,
L21
  0613408
(6) 1,
L21
  
    3203 0615102
(3) 1,
L21
      
    3304  0401206
(3) 1,
L21
  0230102
(3) 1,
L26
 
 
พุธ
 
 
-
 
          
พฤหัสบดี    3202  0610301
(3) 1,
L21
  0612302
(3) 1,
L21
 
    3208  0614305
(3) 1,
L21
      
    3304  0401103
(3) 2,
L26
  0331204
(3) 1,
L21
  
  0401103
(3) 1,
L21
      
  0220103
(3) 1,
L26
      
    3401/2 0230309
(3) 1,
L21
      
ศุกร์    3202  0613408
(6) 1,
L21
  0613408
(6) 1,
L21
  
    3204      0230413
(3) 1,
L26
      0404413
(3) 1,
L21
    3304  0401318
(3) 1,
L26
      
    3401/2 0230320
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.231.243.98:17/8/2562 17:38:53