ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    2101   0303232
(3) 2,
L21
  0302101
(3) 1,
L21
  
    2201   0303102
(3) 4,
L21
  0042001
(3) 1,
L21
  
   0303102
(3) 2,
L21
      
    2302      0302282
(1) 1,
L21
  
อังคาร    2101 0302103
(3) 1,
L21
 0304105
(3) 1,
L21
      
    2105  0302100
(3) 3,
L26
  0302100
(3) 2,
L21
  
  0302100
(3) 1,
L21
  0302100
(3) 4,
L26
  
    2201   0303240
(3) 1,
L21
      
    2202      0303102
(3) 4,
L21
  
      0303102
(3) 2,
L21
  
    2204      0303240
(3) 1,
L21
  
    2303  0303232
(3) 1,
L21
  0303232
(3) 2,
L21
  
พุธ    2101 0302281
(3) 1,
L21
 0304100
(3) 3,
L26
      
  0304100
(3) 1,
L21
      
    2104  0302240
(3) 3,
L26
      
  0302240
(3) 2,
L21
      
    2105  0302102
(1) 1,
L21
      
    2201   0303102
(3) 3,
L26
      
พฤหัสบดี    2101 0602120
(3) 1,
L21
        
    2104  0302240
(3) 4,
L26
  0302120
(3) 1,
L21
  
  0302240
(3) 1,
L21
  0302120
(3) 3,
L26
  
    2105      0602120
(3) 1,
L21
  
    2201 0302241
(3) 1,
L21
         
    2202      0303102
(3) 3,
L26
  
    2205  0303101
(1) 1,
L21
      
    2301  0304102
(1) 4,
L26
  0304102
(1) 3,
L26
  
  0304102
(1) 2,
L21
      
    2305      0304106
(1) 1,
L21
  
ศุกร์    2101 0303232
(3) 1,
L21
 0302280
(3) 1,
L21
  0302241
(3) 1,
L21
   
   0302280
(3) 2,
L26
      
   0302280
(3) 1,
L21
      
    2104        0302242
(1) 1,
L21
    2105  0302120
(3) 2,
L21
  0302104
(1) 1,
L21
  
    2201 0303102
(3) 6,
L26
 0305202
(3) 1,
L21
     0302103
(3) 1,
L21
 0303102
(3) 5,
L21
        
 0303102
(3) 1,
L21
        
    2204      0303102
(3) 6,
L26
  
      0303102
(3) 5,
L21
  
      0303102
(3) 1,
L21
  
    2301      0304102
(1) 1,
L21
  
      0304102
(1) 5,
L26
  
    2302 0302281
(3) 1,
L21
    0302280
(3) 2,
L26
  
      0302280
(3) 1,
L21
  
      0302280
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 19:56:51