ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร FT
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    1101      0303232
(3) 3,
L21
   
    1107  0314352
(3) 2,
L26
  0315495
(3) 1,
L21
   
  0314352
(3) 1,
L21
       
    3101      0314311
(3) 2,
L26
    
      0314311
(3) 1,
L21
    
    3102      0315352
(3) 1,
L21
   
    3104 0315325
(3) 1,
L21
    0315342
(3) 1,
L21
   
    4101   0627301
(3) 1,
L21
       
    4109      0321304
(3) 1,
L21
   
    4110      0622302
(3) 1,
L21
 0321311
(3) 1,
L26
    5111   0315313
(3) 1,
L21
       
    5115        0314311
(3) 2,
L26
 
        0314311
(3) 1,
L21
 
อังคาร    1103      0314325
(3) 2,
L26
   
      0314325
(3) 1,
L21
   
    1107      0315495
(3) 1,
L21
   
    3101 0314352
(3) 2,
L26
 0314325
(3) 2,
L26
       
 0314352
(3) 1,
L21
 0314325
(3) 1,
L21
       
    3104 0314242
(3) 2,
L21
 0314242
(3) 2,
L21
     0314242
(3) 2,
L21
  
    4101 0321202
(3) 1,
L21
 0622302
(3) 1,
L21
       
 0321202
(3) 2,
L26
         
    4103      0321203
(3) 1,
L21
   
      0321203
(3) 2,
L26
   
    4106      0622301
(3) 1,
L21
   
    4109  0321101
(3) 1,
L21
       
    5111 0315241
(3) 1,
L21
 0303232
(3) 3,
L21
       
    5115      0315313
(3) 1,
L21
   
พุธ    1103  0315321
(3) 1,
L21
       
    4106  0321202
(3) 2,
L26
       
  0321202
(3) 1,
L21
       
    4109   0622304
(3) 1,
L21
       
    5111  0023003
(3) 1,
L21
       
พฤหัสบดี    1107      0315495
(3) 1,
L21
   
    3101      0315314
(3) 1,
L21
    
    3102  0314362
(3) 2,
L21
       
    3104   0315321
(3) 1,
L21
  0315241
(3) 1,
L21
 0315232
(3) 1,
L21
  
    4101 0622301
(3) 1,
L21
  0627401
(1) 1,
L21
       
    4108      0622304
(3) 1,
L21
   
    4109 0321302
(3) 1,
L21
 0321203
(3) 1,
L21
  0321301
(3) 2,
L26
    
   0321203
(3) 2,
L26
  0321301
(3) 1,
L21
    
    5111 0314231
(3) 1,
L21
 0315101
(3) 1,
L21
  0314371
(3) 1,
L21
    
 0314231
(3) 2,
L26
          
    5113        0314371
(3) 1,
L21
 
    5115  0314231
(3) 1,
L21
    0315314
(3) 1,
L21
 
  0314231
(3) 2,
L26
       
ศุกร์    1102  0321301
(3) 1,
L21
       
  0321301
(3) 2,
L26
       
    1103      0321302
(3) 1,
L21
   
    3101  0315353
(3) 1,
L21
  0314101
(3) 1,
L21
   
    3102   0314334
(3) 2,
L26
       
   0314334
(3) 1,
L21
       
    3104  0315347
(3) 1,
L21
  0315325
(3) 1,
L21
   
    4106      0627301
(3) 1,
L21
   
    4109   0626303
(2) 1,
L21
  0321311
(3) 1,
L26
    
    5111 0315234
(2) 1,
L21
       0314231
(3) 2,
L26
  
         0314231
(3) 1,
L21
  
    5113      0314334
(3) 2,
L26
   
      0314334
(3) 1,
L21
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 15:38:41