ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีประมง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    3105         0341331
(3) 1,
L21
         0142302
(3) 1,
L21
    3106 0341213
(1) 1,
L21
         0341209
(1) 2,
L21
 
    3201   0148401
(3) 1,
L21
      
    3204       0142302
(3) 1,
L21
   
       0341331
(3) 1,
L21
   
    3207  0341208
(3) 1,
L21
 0143301
(3) 1,
L21
      
    0341206
(3) 1,
L21
      
อังคาร    3102       0341101
(3) 1,
L21
  
    3105         0142306
(3) 1,
L21
         0341334
(3) 1,
L21
    3106 0341213
(1) 1,
L21
 0341102
(1) 1,
L21
       0341209
(1) 2,
L21
 
    3108       0143301
(3) 1,
L21
  
       0341206
(3) 1,
L21
  
    3201  0148401
(3) 1,
L21
  0341425
(3) 1,
L26
  
    3204   0341315
(3) 1,
L21
  0341334
(3) 1,
L21
   
       0142306
(3) 1,
L21
   
    3207    0341101
(3) 1,
L21
      
พุธ    3106 0341213
(1) 1,
L21
 0341208
(3) 1,
L21
 0341209
(1) 1,
L21
      
    3201  0341425
(3) 1,
L26
      
    3204   0144403
(3) 1,
L21
      
    3207   0341314
(3) 1,
L21
      
พฤหัสบดี    3105       0341317
(3) 1,
L21
  
    3106       0341449
(3) 1,
L21
 0341209
(1) 2,
L21
 
       0341449
(3) 2,
L26
  
    3201    0341208
(3) 1,
L21
      
    3204    0341449
(3) 2,
L26
      
    0341449
(3) 1,
L21
      
    3207    0341317
(3) 1,
L21
  0341207
(3) 1,
L21
  
ศุกร์    1101       0341316
(3) 1,
L21
 0341316
(3) 1,
L21
    3106 0341102
(1) 1,
L21
          
    3201 0148401
(3) 2,
L21
 0144303
(3) 1,
L21
    0341205
(3) 1,
L21
    3204    0341318
(3) 1,
L26
  0341318
(3) 1,
L26
  
    3207       0341205
(3) 1,
L21
   
    3208       0148401
(3) 2,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:32:46