ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีประมง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    3102       0142301
(3) 1,
L21
  
    3105         0341334
(3) 1,
L21
    3106  0341209
(1) 1,
L21
       0341209
(1) 1,
L21
 
    3108       0341206
(3) 1,
L21
  
       0143301
(3) 1,
L21
  
    3201    0142301
(3) 1,
L21
      
    3204   0341314
(3) 1,
L21
  0341334
(3) 1,
L21
   
    3207 0341207
(3) 1,
L21
   0143301
(3) 1,
L21
      
    0341206
(3) 1,
L21
      
อังคาร    1101   0341316
(3) 1,
L21
      
    3102       0341205
(3) 1,
L21
  
    3106 0341102
(1) 1,
L21
         0341102
(1) 1,
L21
 
    3108   0341450
(3) 1,
L21
      
    3201  0148402
(3) 1,
L21
     0341453
(3) 2,
L21
  
    3207  0341207
(3) 1,
L21
 0341205
(3) 1,
L21
  0144408
(3) 1,
L21
  
พุธ    3102   0341101
(3) 1,
L21
      
    3106 0341209
(1) 2,
L21
         0341102
(1) 1,
L21
 
    3201  0148402
(3) 1,
L21
 0341453
(3) 1,
L21
      
   0148402
(3) 1,
L21
      
    3207 0341101
(3) 1,
L21
 0341315
(3) 1,
L21
      
พฤหัสบดี    3105       0341317
(3) 1,
L21
  
    3106 0341209
(1) 2,
L21
          
    3201   0148401
(3) 1,
L21
  0148401
(3) 1,
L21
 
    3204    0341317
(3) 1,
L21
      
ศุกร์    1101  0341316
(3) 1,
L21
        
    3102   0341101
(3) 2,
L21
      
    3105       0341331
(3) 1,
L21
  
    3106 0341209
(1) 2,
L21
      0341208
(3) 1,
L21
    3201  0341450
(3) 1,
L21
 0341331
(3) 1,
L21
      
    3204    0148201
(3) 1,
L21
  0148201
(3) 1,
L21
 
    3207 0341101
(3) 2,
L21
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:15/9/2562 15:22:34