ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  12/8/2562 - 18/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    1103       0353104
(3) 1,
L26
 
    1208          0353301
(3) 1,
L26
 
          0353301
(3) 2,
L21
 
    1303       0351319
(3) 1,
L21
    1305   0351106
(1) 1,
L26
        
    1308       0352203
(3) 2,
L26
    
    1310   0353404
(3) 1,
L26
        
    1402   0352306
(3) 2,
L26
        
   0352306
(3) 1,
L21
        
   0352304
(3) 1,
L26
        
    1405    0353203
(3) 1,
L21
  0353203
(3) 1,
L21
    
อังคาร    1204   0353201
(3) 1,
L21
        
    1206   0353206
(3) 1,
L26
  0353302
(3) 1,
L26
    
    1207       0353205
(3) 2,
L26
 
       0353205
(3) 1,
L21
 
    1208   0353303
(3) 1,
L26
        
    1301   0351336
(3) 1,
L26
  0351103
(3) 1,
L26
  
    1308   0351104
(3) 1,
L26
        
   0352203
(3) 1,
L21
        
    1310  0351303
(2) 1,
L21
  0351205
(3) 1,
L21
  
       0351205
(3) 2,
L26
  
    1401       0352204
(3) 1,
L21
    
    1402       0352307
(1) 1,
L26
    
       0352305
(1) 1,
L26
    
    1403   0352303
(3) 1,
L21
        
    1404   0352205
(1) 1,
L26
  0352313
(3) 1,
L21
  
    1406   0352309
(3) 2,
L26
  0352103
(3) 1,
L26
    
   0352309
(3) 1,
L21
        
    1408   0352409
(3) 1,
L26
  0353303
(3) 1,
L21
    
พุธ    1103          0353104
(3) 2,
L21
    1204   0353203
(3) 1,
L21
        
    1206   0353304
(3) 1,
L21
        
   0353304
(3) 2,
L26
        
    1208   0351204
(3) 1,
L26
        
    1303   0351202
(3) 1,
L21
        
    1308 0351201
(3) 2,
L26
 0352203
(3) 3,
L26
        
 0351201
(3) 1,
L21
           
    1401   0352208
(3) 1,
L21
        
    1404   0352204
(3) 1,
L26
        
   0352209
(3) 2,
L26
        
    1405   0352101
(3) 1,
L21
        
พฤหัสบดี    1103           0353104
(3) 2,
L21
    1201       0353302
(3) 1,
L21
  
    1203   0353306
(1) 1,
L21
        
   0353306
(1) 2,
L26
        
   0353313
(1) 1,
L26
        
    1204   0353306
(1) 1,
L26
  0353330
(3) 1,
L26
  
    1206       0352205
(3) 1,
L21
    
    1207   0353202
(3) 1,
L21
        
    1208   0352205
(3) 2,
L26
  0230233
(3) 1,
L21
   
    1302   0351302
(3) 1,
L21
        
   0351208
(3) 1,
L26
        
    1308  0351201
(3) 2,
L26
 0351202
(3) 1,
L21
  0351304
(3) 1,
L26
    
  0351201
(3) 1,
L21
     0351305
(3) 1,
L21
    
    1401       0352204
(3) 2,
L26
    
    1408   0352302
(1) 1,
L21
  0352310
(3) 2,
L26
  
   0352302
(1) 2,
L26
  0352310
(3) 1,
L21
  
ศุกร์    1103       0353102
(3) 1,
L21
 
       0353102
(3) 2,
L26
 
    1204   0353206
(3) 1,
L26
        
    1206   0353301
(3) 1,
L21
        
    1207   0353204
(3) 1,
L21
  0353403
(3) 1,
L26
 
       0353402
(3) 1,
L26
 
    1208   0353305
(3) 1,
L26
        
    1302   0351303
(3) 1,
L26
        
    1308   0351304
(3) 2,
L26
        
   0351304
(3) 1,
L21
        
    1401   0352208
(3) 2,
L26
        
   0352202
(3) 1,
L26
        
    1404   0352209
(3) 1,
L21
        
    1405   0352102
(1) 2,
L26
  0352301
(3) 2,
L26
    
   0352102
(1) 1,
L21
  0352301
(3) 1,
L21
    
    1408       0352409
(3) 1,
L26
     
เสาร์    1406  0352309
(3) 1,
L21
        
  0352309
(3) 2,
L26
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:50:14