ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    1204  0353203
(3) 3,
L26
        
  0353203
(3) 1,
L21
        
    1206  0353301
(3) 1,
L26
        
  0353307
(3) 1,
L26
        
    1207  0353201
(3) 1,
L21
        
    1208      0353304
(3) 2,
L26
    
    1306      0351304
(3) 1,
L21
    
    1308      0351304
(3) 2,
L26
    
    1310   0353305
(3) 2,
L26
  0353304
(3) 1,
L26
 0353304
(3) 1,
L26
 
    1401      0352315
(1) 1,
L26
    
    1402  0352301
(3) 1,
L21
        
  0352301
(3) 2,
L26
        
    1403  0352309
(3) 1,
L21
  0352309
(3) 2,
L26
 0352309
(3) 2,
L26
      0352309
(3) 1,
L21
   
    1404  0352103
(3) 2,
L26
        
    1408      0352310
(3) 1,
L21
 0352310
(3) 1,
L21
  
อังคาร    1102  0352319
(3) 1,
L21
  0352319
(3) 1,
L21
     
    1103      0353102
(3) 1,
L21
 0353102
(3) 1,
L21
 
    1201      0353302
(3) 1,
L21
 0353302
(3) 1,
L21
  
    1203  0353306
(1) 2,
L21
        
    1204  0353306
(1) 1,
L26
        
    1205      0353203
(3) 4,
L26
    
    1206  0353301
(3) 2,
L26
     0353206
(3) 2,
L26
 
         0353206
(3) 1,
L21
 
    1207  0353208
(3) 1,
L26
  0353313
(3) 1,
L26
    
      0353322
(3) 2,
L26
    
    1308  0351209
(3) 1,
L26
        
    1310   0351102
(3) 1,
L21
  0351303
(2) 2,
L26
  
   0351102
(3) 2,
L26
        
    1401      0352314
(3) 1,
L26
    
    1402  0352204
(3) 1,
L26
  0352205
(1) 1,
L26
    
    1404        0352313
(3) 1,
L21
  
    1405         0352203
(3) 1,
L26
 
    1406      0352322
(3) 1,
L21
    
      0352322
(3) 2,
L26
    
พุธ    1203  0353303
(3) 2,
L21
        
  0353303
(3) 1,
L26
        
    1206  0353301
(3) 1,
L21
        
    1207   0353211
(3) 1,
L26
        
    1401         0352332
(3) 1,
L26
 
    1403  0352303
(3) 1,
L21
        
  0352303
(3) 2,
L26
        
    1405  0352103
(3) 1,
L26
        
พฤหัสบดี    1203  0353306
(1) 1,
L21
        
    1206  0353302
(3) 1,
L26
  0353305
(3) 1,
L26
    
  0353302
(3) 2,
L21
        
    1207      0353211
(3) 1,
L26
    
    1208 0353403
(3) 1,
L26
     0353403
(3) 1,
L26
  
    1301      0351103
(3) 1,
L26
  
    1306  0351305
(3) 1,
L21
  0351302
(3) 1,
L21
    
    1307  0351202
(3) 1,
L21
        
  0351202
(3) 2,
L26
        
    1308      0351302
(3) 2,
L26
    
    1310  0351102
(3) 1,
L21
  0351204
(3) 1,
L21
    
  0351102
(3) 2,
L26
        
    1401  0352308
(1) 1,
L26
    0352203
(3) 1,
L26
    
    1402  0352324
(3) 1,
L21
  0352202
(3) 2,
L26
    
      0352202
(3) 1,
L21
    
    1404   0352313
(3) 3,
L26
  0353303
(3) 2,
L26
    
   0352313
(3) 2,
L26
  0353303
(3) 1,
L21
    
   0352313
(3) 1,
L21
        
    1405      0352313
(3) 2,
L26
    
    1406   0353204
(3) 1,
L21
  0353204
(3) 1,
L21
    
    1408      0352302
(1) 1,
L21
    
      0352302
(1) 3,
L26
    
ศุกร์    1203      0353313
(1) 1,
L21
    
      0353306
(1) 2,
L26
    
    1204  0353202
(3) 1,
L21
  0353203
(3) 5,
L26
    
      0353203
(3) 2,
L21
    
    1206  0353304
(3) 1,
L21
        
    1301  0351103
(3) 1,
L21
  0351103
(3) 1,
L21
     
    1308  0351207
(3) 1,
L26
  0351207
(3) 1,
L26
     
    1310  0353305
(3) 2,
L26
  0353305
(3) 1,
L21
 0353305
(3) 1,
L21
  
    1401  0352315
(1) 2,
L26
        
    1404      0352313
(3) 3,
L26
    
    1406  0352101
(3) 1,
L21
  0352102
(1) 1,
L21
    
    1408  0352302
(1) 2,
L26
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:08:10