ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
พฤหัสบดี    1103          0353104
(3) 2,
L21
    1201      0353302
(3) 1,
L21
  
    1203  0353306
(1) 1,
L21
        
  0353306
(1) 2,
L26
        
  0353313
(1) 1,
L26
        
    1204  0353306
(1) 1,
L26
  0353330
(3) 1,
L26
  
    1206      0352205
(3) 1,
L21
    
    1207  0353202
(3) 1,
L21
        
    1208  0352205
(3) 2,
L26
  0230233
(3) 1,
L21
   
    1302  0351302
(3) 1,
L21
        
  0351208
(3) 1,
L26
        
    1308 0351201
(3) 2,
L26
 0351202
(3) 1,
L21
  0351304
(3) 1,
L26
    
 0351201
(3) 1,
L21
     0351305
(3) 1,
L21
    
    1401      0352204
(3) 2,
L26
    
    1408  0352302
(1) 1,
L21
  0352310
(3) 2,
L26
  
  0352302
(1) 2,
L26
  0352310
(3) 1,
L21
  
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:30:12