ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
           
อังคาร    1204  0353201
(3) 1,
L21
       
    1206  0353206
(3) 1,
L26
  0353302
(3) 1,
L26
   
    1207      0353205
(3) 2,
L26
      0353205
(3) 1,
L21
    1208  0353303
(3) 1,
L26
       
    1301  0351336
(3) 1,
L26
  0351103
(3) 1,
L26
 
    1308  0351104
(3) 1,
L26
       
  0352203
(3) 1,
L21
       
    1310 0351303
(2) 1,
L21
  0351205
(3) 1,
L21
 
      0351205
(3) 2,
L26
 
    1401      0352204
(3) 1,
L21
   
    1402      0352307
(1) 1,
L26
   
      0352305
(1) 1,
L26
   
    1403  0352303
(3) 1,
L21
       
    1404  0352205
(1) 1,
L26
  0352313
(3) 1,
L21
 
    1406  0352309
(3) 2,
L26
  0352103
(3) 1,
L26
   
  0352309
(3) 1,
L21
       
    1408  0352409
(3) 1,
L26
  0353303
(3) 1,
L21
   
 
พุธ
 
 
-
 
           
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:37:25