ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีการเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    9202  0332103
(3) 1,
L21
  0111201
(3) 1,
L21
  0112102
(3) 1,
L21
    
    9203 0332301
(3) 1,
L21
 0332304
(3) 1,
L21
  0332304
(3) 1,
L21
อังคาร    9202  0309302
(3) 1,
L21
  0306109
(0) 1,
L21
      0332101
(2) 1,
L21
    9203  0607306
(3) 1,
L21
    
  0332302
(3) 1,
L21
    
พุธ    9202  0332203
(3) 1,
L21
    
  0111301
(3) 1,
L21
    
    9203  0332301
(3) 1,
L21
    
พฤหัสบดี    9101   0309301
(3) 1,
L21
    
    9201   0332410
(3) 1,
L21
  0332101
(2) 1,
L21
      0306109
(0) 1,
L21
    9202 0332409
(3) 1,
L21
 0331338
(3) 1,
L21
  0331338
(3) 1,
L21
    9203 0332313
(3) 1,
L21
 0332203
(3) 1,
L21
  0332410
(3) 1,
L21
   0111301
(3) 1,
L21
    
ศุกร์    9202  0332409
(3) 1,
L21
    
    9203  0332313
(3) 1,
L21
  0309301
(3) 1,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:21:33