ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 9
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    983     0406307
(3) 1,
L21
  
     0406306
(3) 1,
L21
  
     0406307
(3) 1,
L21
  
อังคาร    941 0406209
(3) 2,
L26
  0406329
(3) 1,
L21
  
 0406209
(3) 1,
L21
  0406352
(3) 1,
L21
  
      0406329
(3) 2,
L26
  
    952 0406314
(3) 1,
L21
  0410103
(3) 1,
L21
   
 0612407
(3) 1,
L21
       
    953 0406311
(3) 1,
L21
  0406205
(3) 1,
L21
 
    962 0408206
(3) 1,
L21
      
    972 0410101
(3) 1,
L21
  0410301
(3) 1,
L21
   
     0410301
(3) 1,
L21
   
    973     0031002
(3) 1,
L21
  
     0031002
(3) 2,
L21
  
    982 0410310
(3) 1,
L21
  0410203
(3) 1,
L21
  
      0410203
(3) 1,
L21
  
    983 0041001
(3) 6,
L21
  0041001
(3) 7,
L21
   
พุธ    941 0406386
(3) 1,
L21
  0410302
(3) 1,
L21
 
 0406313
(3) 1,
L21
       
    952 0410313
(3) 1,
L21
  0406325
(3) 1,
L21
  
 0410313
(3) 1,
L21
  0406306
(3) 1,
L21
  
    953 0406243
(3) 1,
L21
  0041001
(3) 4,
L21
  
 0406204
(3) 1,
L21
      
    962 0407102
(3) 1,
L21
  0408212
(3) 1,
L21
 
 0408103
(3) 1,
L21
      
    971 0410106
(3) 1,
L21
  0406211
(1) 1,
L21
  
      0406211
(1) 2,
L26
  
    972 0410303
(3) 1,
L21
   0601100
(3) 1,
L21
  
    982  0041001
(3) 5,
L21
  0615404
(3) 1,
L21
 
      0410205
(3) 1,
L21
 
    983 0020002
(3) 1,
L21
   0020002
(3) 2,
L21
  
 0020002
(3) 5,
L26
       
พฤหัสบดี    941 0020002
(3) 4,
L21
  0020002
(3) 3,
L21
   
     0020002
(3) 1,
L21
   
    952      0410105
(3) 1,
L21
  
    953 0406404
(3) 1,
L21
  0406302
(3) 1,
L21
        0406302
(3) 1,
L21
        0406302
(3) 2,
L26
    962 0406324
(3) 1,
L21
      
    971 0410102
(3) 1,
L21
  0410204
(3) 1,
L21
 
    972 0410201
(3) 1,
L21
  0406201
(3) 1,
L21
 0406201
(3) 1,
L21
 0410201
(3) 1,
L21
  0406242
(3) 1,
L21
   
    973     0406101
(3) 2,
L26
   
     0406101
(3) 1,
L21
   
    982     0041001
(3) 2,
L21
   
     0041001
(3) 3,
L21
   
    983 0406103
(3) 1,
L21
  0041001
(3) 10,
L21
   
 0406180
(3) 1,
L21
       
ศุกร์    952 0406306
(3) 1,
L21
   0410307
(1) 1,
L21
   
 0406306
(3) 2,
L26
   0410307
(1) 1,
L21
   
    953 0406105
(3) 1,
L21
      
    962 0410304
(3) 1,
L21
      
 0612304
(3) 1,
L21
      
 0410304
(3) 1,
L21
      
    983 0406330
(3) 1,
L21
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:19:59