ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 9
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    941 0461455
(3) 1,
L21
    
    952 0410303
(3) 1,
L21
  0410303
(3) 2,
L21
   
 0614204
(3) 1,
L21
       
    962 0406324
(3) 1,
L21
      
อังคาร    941 0406320
(3) 1,
L21
   0406209
(3) 1,
L21
 
    952 0615101
(3) 1,
L21
  0410205
(3) 1,
L21
  
 0410313
(3) 1,
L21
      
    953 0406102
(3) 1,
L21
  0406311
(3) 1,
L21
 
 0406105
(3) 1,
L21
      
    962 0410304
(3) 2,
L21
  0410304
(3) 1,
L21
 
    963    0410307
(1) 1,
L21
 0410307
(1) 2,
L21
 0406459
(3) 1,
L21
    971 0404307
(3) 4,
L21
       
    972      0406101
(3) 1,
L21
  
    973 0406459
(3) 1,
L21
    0410105
(3) 1,
L21
 
    982 0410106
(3) 1,
L21
      
    983  0406211
(1) 1,
L21
      
พุธ    941  0406103
(3) 1,
L21
    0406302
(3) 1,
L21
    952 0406325
(3) 2,
L21
    0406349
(3) 1,
L21
 
 0406306
(3) 2,
L21
       
    953 0406281
(3) 1,
L21
  0406204
(3) 1,
L21
 
 0406205
(3) 1,
L21
  0406243
(3) 1,
L21
 
    963  0406349
(3) 2,
L21
 0410101
(3) 1,
L21
   
    971 0403421
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
   
     0020001
(3) 7,
L21
   
    972 0406350
(3) 1,
L21
  0406350
(3) 2,
L21
 
    973 0410301
(3) 2,
L21
  0401101
(3) 15,
L26
   
 0410301
(3) 1,
L21
       
    982 0410310
(3) 1,
L21
  0410204
(3) 1,
L21
 
    983 0406307
(3) 3,
L21
       0406306
(3) 3,
L21
 0406306
(3) 3,
L21
       0406307
(3) 3,
L21
พฤหัสบดี    941 0410302
(3) 2,
L21
  0410302
(3) 1,
L21
 
    952 0410103
(3) 1,
L21
  0611201
(3) 1,
L21
   
     0410203
(3) 1,
L21
   
    953  0406302
(3) 2,
L21
   0406302
(3) 3,
L21
 
    963  0406325
(3) 3,
L21
 0410102
(3) 1,
L21
  
  0406306
(3) 3,
L21
      
    971      0032002
(3) 10,
L26
  
      0032002
(3) 9,
L26
  
    972 0406459
(3) 2,
L21
    0406306
(3) 1,
L21
 
       0406325
(3) 1,
L21
 
    973 0410201
(3) 1,
L21
  0406201
(3) 1,
L21
 0406459
(3) 2,
L21
     0406242
(3) 1,
L21
   
    982 0406314
(3) 1,
L21
   0406314
(3) 2,
L21
  
 0612407
(3) 1,
L21
      
    983 0406306
(3) 1,
L21
  0406306
(3) 2,
L21
 
 0406307
(3) 1,
L21
  0406307
(3) 2,
L21
 
ศุกร์    973     0033003
(3) 2,
L21
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:50:20