ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 9
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
 
อังคาร
 
 
-
 
          
 
พุธ
 
 
-
 
          
พฤหัสบดี    941 0020002
(3) 4,
L21
  0020002
(3) 3,
L21
   
     0020002
(3) 1,
L21
   
    952      0410105
(3) 1,
L21
  
    953 0406404
(3) 1,
L21
  0406302
(3) 1,
L21
        0406302
(3) 2,
L26
        0406302
(3) 1,
L21
    962 0406324
(3) 1,
L21
      
    971 0410102
(3) 1,
L21
  0410204
(3) 1,
L21
 
    972 0410201
(3) 1,
L21
  0406201
(3) 1,
L21
 0406201
(3) 1,
L21
 0410201
(3) 1,
L21
  0406242
(3) 1,
L21
   
    973     0406101
(3) 1,
L21
   
     0406101
(3) 2,
L26
   
    982     0041001
(3) 2,
L21
   
     0041001
(3) 3,
L21
   
    983 0406180
(3) 1,
L21
  0041001
(3) 10,
L21
   
 0406103
(3) 1,
L21
       
 
ศุกร์
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:14:53