ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 9
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
 
อังคาร
 
 
-
 
          
 
พุธ
 
 
-
 
          
พฤหัสบดี    941 0410302
(3) 2,
L21
  0410302
(3) 1,
L21
 
    952 0410103
(3) 1,
L21
  0611201
(3) 1,
L21
   
     0410203
(3) 1,
L21
   
    953  0406302
(3) 2,
L21
   0406302
(3) 3,
L21
 
    963  0406325
(3) 3,
L21
 0410102
(3) 1,
L21
  
  0406306
(3) 3,
L21
      
    971      0032002
(3) 10,
L26
  
      0032002
(3) 9,
L26
  
    972 0406459
(3) 2,
L21
    0406306
(3) 1,
L21
 
       0406325
(3) 1,
L21
 
    973 0410201
(3) 1,
L21
  0406242
(3) 1,
L21
 0406459
(3) 2,
L21
     0406201
(3) 1,
L21
   
    982 0406314
(3) 1,
L21
   0406314
(3) 2,
L21
  
 0612407
(3) 1,
L21
      
    983 0406306
(3) 1,
L21
  0406306
(3) 2,
L21
 
 0406307
(3) 1,
L21
  0406307
(3) 2,
L21
 
 
ศุกร์
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:32:30