ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 9
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
พุธ    941 0406313
(3) 1,
L21
   0410302
(3) 1,
L21
 0406386
(3) 1,
L21
     
    952 0410313
(3) 1,
L21
  0406325
(3) 1,
L21
 
 0410313
(3) 1,
L21
  0406306
(3) 1,
L21
 
    953 0406243
(3) 1,
L21
  0041001
(3) 4,
L21
 
 0406204
(3) 1,
L21
     
    962 0408103
(3) 1,
L21
  0408212
(3) 1,
L21
 0407102
(3) 1,
L21
     
    971 0410106
(3) 1,
L21
  0406211
(1) 2,
L26
 
      0406211
(1) 1,
L21
 
    972 0410303
(3) 1,
L21
   0601100
(3) 1,
L21
 
    982  0041001
(3) 5,
L21
  0615404
(3) 1,
L21
      0410205
(3) 1,
L21
    983 0020002
(3) 5,
L26
   0020002
(3) 2,
L21
 
 0020002
(3) 1,
L21
      
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
 
ศุกร์
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:47:53