ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 9
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
 
อังคาร
 
 
-
 
          
พุธ    941  0406103
(3) 1,
L21
    0406302
(3) 1,
L21
    952 0406325
(3) 2,
L21
    0406349
(3) 1,
L21
 
 0406306
(3) 2,
L21
       
    953 0406205
(3) 1,
L21
  0406243
(3) 1,
L21
 
 0406281
(3) 1,
L21
  0406204
(3) 1,
L21
 
    963  0406349
(3) 2,
L21
 0410101
(3) 1,
L21
   
    971 0403421
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
   
     0020001
(3) 7,
L21
   
    972 0406350
(3) 1,
L21
  0406350
(3) 2,
L21
 
    973 0410301
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 15,
L26
   
 0410301
(3) 2,
L21
       
    982 0410310
(3) 1,
L21
  0410204
(3) 1,
L21
 
    983 0406307
(3) 3,
L21
       0406307
(3) 3,
L21
 0406306
(3) 3,
L21
       0406306
(3) 3,
L21
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
          
 
ศุกร์
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:53:22