ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 8
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
อังคาร    MAT 1 ห้องวางแผน 0408207
(3) 1,
L21
  0408333
(3) 1,
L21
    MAT 4 (สีชมพู) 0408101
(3) 1,
L21
   0408206
(3) 1,
L21
 
พุธ    MAT 2 ห้องเรียน 0408208
(3) 1,
L21
      
    MAT 4 (สีชมพู)      0407313
(3) 1,
L21
 
พฤหัสบดี    MAT 1 ห้องวางแผน 0041007
(3) 1,
L21
  0408331
(3) 1,
L21
 
      0408209
(3) 1,
L21
 
    MAT 2 ห้องเรียน 0408102
(3) 1,
L21
     
 0408214
(3) 1,
L21
     
    MAT 4 (สีชมพู) 0407312
(3) 1,
L21
     
ศุกร์    MAT 1 ห้องวางแผน 0408316
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 15:38:02