ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  29/7/2562 - 4/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
พฤหัสบดี    6201      0805313
(3) 2,
L21
      
    6204     0805224
(3) 1,
L21
      
    6205 0805043
(3) 1,
L21
  0805418
(3) 1,
L21
      
    6208     0805212
(3) 1,
L21
      
     0805212
(3) 1,
L21
      
    6302 0041001
(3) 2,
L21
  0409204
(3) 1,
L21
       
    6303 0409105
(3) 2,
L21
           
    6304 0409307
(3) 1,
L21
  0409308
(3) 1,
L21
       
    6306 0032004
(3) 8,
L26
           
 0032004
(3) 2,
L21
           
    6308 0401206
(3) 2,
L21
           
    6311 0020001
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
       
    6312     0401208
(3) 3,
L26
    0401208
(3) 4,
L27
 
    6313     0020001
(3) 3,
L21
       
    6314 0409203
(3) 1,
L21
  0042001
(3) 3,
L21
       
     0042001
(3) 2,
L26
       
    6315     0401314
(3) 4,
L26
   0401314
(3) 5,
L27
    6403 0402309
(3) 2,
L21
  0402215
(3) 2,
L26
      
    6405           0402203
(3) 2,
L27
 
    6407 0402305
(3) 1,
L21
           
    6408 0402203
(3) 1,
L26
           
    6409 0402101
(3) 1,
L21
  0402308
(3) 2,
L21
      
    6412 0402309
(3) 3,
L21
  0401311
(3) 3,
L21
       
 0402309
(3) 1,
L26
  0401311
(3) 5,
L26
       
    6415 0402101
(3) 5,
L21
  0401103
(3) 1,
L21
       
     0401103
(3) 1,
L21
       
    6504 0407209
(3) 1,
L21
  0407209
(3) 2,
L21
       
    6507       0407332
(3) 1,
L21
   
    6508 0407330
(3) 1,
L21
  0407330
(3) 2,
L21
   
    6509 0407328
(3) 2,
L21
         
    6510 0407112
(3) 3,
L26
          
    6511      0407101
(3) 3,
L26
      
    6512 0407208
(3) 1,
L21
  0407208
(3) 2,
L21
     
    6514 0407113
(3) 2,
L21
  0407113
(3) 1,
L21
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
              

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:36:29