ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    6201 0805317
(3) 1,
L21
           
 0805205
(3) 1,
L21
           
    6202      0805027
(3) 2,
L21
      
    6204 0805025
(3) 3,
L21
  0805044
(3) 1,
L21
      
    6205 0022003
(3) 1,
L21
  0022003
(3) 2,
L21
     
      0022003
(3) 4,
L21
     
    6208 0805431
(1) 1,
L21
 0805431
(1) 2,
L21
  0805431
(1) 3,
L21
       
    6404        0402411
(3) 1,
L21
    
    6405           0402304
(3) 2,
L27
 
    6407           0401311
(3) 2,
L27
 
    6504 0407208
(3) 3,
L26
          
    6509 0407328
(3) 1,
L21
         
    6510 0407415
(5) 3,
L21
  0407415
(5) 3,
L21
   
    6511 0407415
(5) 2,
L21
  0407415
(5) 2,
L21
   
    6512 0407415
(5) 1,
L21
  0407415
(5) 1,
L21
   
อังคาร    6201      0805313
(3) 1,
L21
      
    6202 0805027
(3) 3,
L21
  0805027
(3) 1,
L21
       
    6205  0022002
(3) 2,
L21
   0022002
(3) 1,
L21
     
    6302 0210101
(3) 4,
L21
   0210101
(3) 5,
L21
      
    6303 0409302
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 2,
L21
      
      0210101
(3) 2,
L21
      
    6304 0409201
(3) 1,
L21
   0409303
(3) 1,
L21
      
    6306     0401102
(3) 1,
L21
    0401101
(3) 3,
L27
 
     0401102
(3) 1,
L21
       
    6312 0401101
(3) 17,
L21
  0401321
(3) 1,
L26
       
    6314 0010001
(3) 1,
L21
  0409210
(3) 1,
L21
       
 0010001
(3) 3,
L21
           
    6315     0401101
(3) 14,
L21
       
    6403     0401311
(3) 7,
L26
       
    6404 0402304
(3) 1,
L21
  0402304
(3) 2,
L21
       
    6405 0402306
(3) 1,
L21
  0402102
(3) 1,
L21
 0401311
(3) 4,
L26
 0402215
(3) 3,
L27
 0402306
(3) 1,
L26
  0402102
(3) 1,
L26
 0401311
(3) 2,
L21
    
    6407 0010001
(3) 3,
L21
           
    6408 0402203
(3) 2,
L21
  0402221
(3) 3,
L26
       
     0402221
(3) 2,
L21
       
    6409 0402216
(3) 1,
L21
  0402308
(3) 1,
L21
      
 0402216
(3) 1,
L21
           
    6504 0407312
(3) 2,
L21
 0407316
(1) 1,
L21
         
    6507 0407217
(3) 1,
L21
  0407217
(3) 2,
L21
   
       0407225
(3) 1,
L21
   
    6510 0407112
(3) 1,
L21
  0407112
(3) 2,
L21
     
    6511 0407101
(3) 2,
L21
   0407101
(3) 1,
L21
      
    6512 0408208
(3) 1,
L21
  0408208
(3) 2,
L21
       
    6515 0407346
(3) 2,
L21
  0407316
(1) 2,
L21
      
       0407346
(3) 1,
L21
   
พุธ    6201      0805205
(3) 2,
L21
      
    6202 0805101
(3) 1,
L21
   0805035
(3) 1,
L21
     
    6204 0805025
(3) 1,
L21
   0805025
(3) 2,
L21
      
    6205 0805418
(3) 2,
L21
  0805418
(3) 3,
L21
     
    6208 0805023
(3) 2,
L21
  0805023
(3) 1,
L21
       
    6302 0409101
(3) 1,
L21
  0409305
(3) 1,
L21
       
    6303 0401207
(3) 3,
L26
  0409105
(3) 3,
L21
       
    6304 0409206
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
       
    6305 0401102
(3) 2,
L21
           
    6306 0409105
(3) 1,
L21
  0010004
(3) 1,
L21
       
     0010004
(3) 1,
L26
       
    6308 0401206
(3) 1,
L21
           
    6312 0401208
(3) 2,
L21
  0401208
(3) 1,
L21
       
    6314 0409304
(3) 1,
L21
  0409209
(3) 1,
L21
       
    6315 0401101
(3) 15,
L21
  0401101
(3) 16,
L21
       
    6403 0402309
(3) 1,
L21
  0402215
(3) 1,
L21
      
    6404 0402101
(3) 6,
L21
  0402304
(3) 3,
L21
       
 0402101
(3) 2,
L21
  0402304
(3) 1,
L26
       
    6405     0402429
(3) 1,
L26
  0402102
(3) 2,
L27
 
     0402429
(3) 1,
L26
     
    6407     0402305
(3) 2,
L21
       
    6408 0402221
(3) 1,
L21
  0402203
(3) 1,
L21
       
 0402221
(3) 1,
L21
           
    6409 0401311
(3) 4,
L21
  0401311
(3) 1,
L26
       
    6411 0401311
(3) 1,
L21
  0401311
(3) 2,
L21
       
     0401311
(3) 1,
L26
       
    6415 0402101
(3) 4,
L21
  0402101
(3) 7,
L21
       
    6504 0407104
(3) 1,
L21
  0407104
(3) 2,
L21
     
 0407209
(3) 1,
L21
          
    6507 0407220
(3) 2,
L21
  0407220
(3) 1,
L21
     
    6512 0407106
(3) 3,
L26
          
    6514      0407113
(3) 3,
L26
     
    6515      0407106
(3) 1,
L21
     
พฤหัสบดี    6201      0805313
(3) 2,
L21
      
    6204     0805224
(3) 1,
L21
      
    6205 0805043
(3) 1,
L21
  0805418
(3) 1,
L21
      
    6208     0805212
(3) 1,
L21
      
     0805212
(3) 1,
L21
      
    6302 0041001
(3) 2,
L21
  0409204
(3) 1,
L21
       
    6303 0409105
(3) 2,
L21
           
    6304 0409307
(3) 1,
L21
  0409308
(3) 1,
L21
       
    6306 0032004
(3) 8,
L26
           
 0032004
(3) 2,
L21
           
    6308 0401206
(3) 2,
L21
           
    6311 0020001
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
       
    6312     0401208
(3) 3,
L26
    0401208
(3) 4,
L27
 
    6313     0020001
(3) 3,
L21
       
    6314 0409203
(3) 1,
L21
  0042001
(3) 3,
L21
       
     0042001
(3) 2,
L26
       
    6315     0401314
(3) 4,
L26
   0401314
(3) 5,
L27
    6403 0402309
(3) 2,
L21
  0402215
(3) 2,
L26
      
    6405           0402203
(3) 2,
L27
 
    6407 0402305
(3) 1,
L21
           
    6408 0402203
(3) 1,
L26
           
    6409 0402101
(3) 1,
L21
  0402308
(3) 2,
L21
      
    6412 0402309
(3) 3,
L21
  0401311
(3) 3,
L21
       
 0402309
(3) 1,
L26
  0401311
(3) 5,
L26
       
    6415 0402101
(3) 5,
L21
  0401103
(3) 1,
L21
       
     0401103
(3) 1,
L21
       
    6504 0407209
(3) 1,
L21
  0407209
(3) 2,
L21
       
    6507       0407332
(3) 1,
L21
   
    6508 0407330
(3) 1,
L21
  0407330
(3) 2,
L21
   
    6509 0407328
(3) 2,
L21
         
    6510 0407112
(3) 3,
L26
          
    6511      0407101
(3) 3,
L26
      
    6512 0407208
(3) 1,
L21
  0407208
(3) 2,
L21
     
    6514 0407113
(3) 2,
L21
  0407113
(3) 1,
L21
     
ศุกร์    6302 0010001
(3) 11,
L21
  0210101
(3) 6,
L21
       
 0010001
(3) 2,
L21
           
    6304 0210101
(3) 1,
L21
           
 0210101
(3) 1,
L26
           
    6305     0010001
(3) 2,
L21
       
     0010001
(3) 12,
L26
       
    6306 0401101
(3) 2,
L26
  0401101
(3) 5,
L21
       
     0401101
(3) 9,
L21
       
    6308     0401206
(3) 3,
L26
    0401206
(3) 4,
L27
 
    6311 0020001
(3) 1,
L26
  0020001
(3) 4,
L21
       
     0020001
(3) 6,
L26
       
     0020001
(3) 5,
L21
       
    6405 0402221
(3) 2,
L26
        0402221
(3) 4,
L27
 
    6415 0401104
(3) 1,
L21
           
 0401104
(3) 1,
L21
           
    6504 0407104
(3) 3,
L26
          
    6508 0407219
(3) 1,
L21
   0407206
(3) 1,
L21
    
 0407216
(3) 2,
L21
   0407219
(3) 2,
L21
    
    6509       0407237
(3) 1,
L21
    
       0407216
(3) 1,
L21
    
    6510      0407106
(3) 2,
L21
     
    6511 0407313
(3) 2,
L21
  0407313
(3) 1,
L21
       
    6512 0407312
(3) 1,
L21
          
    6515 0407346
(3) 3,
L21
  0407316
(1) 3,
L21
      
เสาร์    6405           0032005
(3) 2,
L27
 
อาทิตย์    6405 0402304
(3) 3,
L27
 0402215
(3) 4,
L27
 0402304
(3) 3,
L27
 0402221
(3) 5,
L27
 
 0402102
(3) 3,
L27
  0402221
(3) 5,
L27
 0402102
(3) 3,
L27
 0402215
(3) 4,
L27

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:06:16