ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
ศุกร์    6302 0010001
(3) 11,
L21
  0210101
(3) 6,
L21
      
 0010001
(3) 2,
L21
          
    6304 0210101
(3) 1,
L21
          
 0210101
(3) 1,
L26
          
    6305     0010001
(3) 2,
L21
      
     0010001
(3) 12,
L26
      
    6306 0401101
(3) 2,
L26
  0401101
(3) 5,
L21
      
     0401101
(3) 9,
L21
      
    6308     0401206
(3) 3,
L26
    0401206
(3) 4,
L27
    6311 0020001
(3) 1,
L26
  0020001
(3) 4,
L21
      
     0020001
(3) 6,
L26
      
     0020001
(3) 5,
L21
      
    6405 0402221
(3) 2,
L26
        0402221
(3) 4,
L27
    6415 0401104
(3) 1,
L21
          
 0401104
(3) 1,
L21
          
    6504 0407104
(3) 3,
L26
         
    6508 0407219
(3) 1,
L21
   0407206
(3) 1,
L21
   
 0407216
(3) 2,
L21
   0407219
(3) 2,
L21
   
    6509       0407237
(3) 1,
L21
   
       0407216
(3) 1,
L21
   
    6510      0407106
(3) 2,
L21
    
    6511 0407313
(3) 2,
L21
  0407313
(3) 1,
L21
      
    6512 0407312
(3) 1,
L21
         
    6515 0407346
(3) 3,
L21
  0407316
(1) 3,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:38:54