ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
พุธ    6201      0805205
(3) 2,
L21
     
    6202 0805101
(3) 1,
L21
   0805035
(3) 1,
L21
    
    6204 0805025
(3) 1,
L21
   0805025
(3) 2,
L21
     
    6205 0805418
(3) 2,
L21
  0805418
(3) 3,
L21
    
    6208 0805023
(3) 2,
L21
  0805023
(3) 1,
L21
      
    6302 0409101
(3) 1,
L21
  0409305
(3) 1,
L21
      
    6303 0401207
(3) 3,
L26
  0409105
(3) 3,
L21
      
    6304 0409206
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
      
    6305 0401102
(3) 2,
L21
          
    6306 0409105
(3) 1,
L21
  0010004
(3) 1,
L21
      
     0010004
(3) 1,
L26
      
    6308 0401206
(3) 1,
L21
          
    6312 0401208
(3) 2,
L21
  0401208
(3) 1,
L21
      
    6314 0409304
(3) 1,
L21
  0409209
(3) 1,
L21
      
    6315 0401101
(3) 15,
L21
  0401101
(3) 16,
L21
      
    6403 0402309
(3) 1,
L21
  0402215
(3) 1,
L21
     
    6404 0402101
(3) 6,
L21
  0402304
(3) 3,
L21
      
 0402101
(3) 2,
L21
  0402304
(3) 1,
L26
      
    6405     0402429
(3) 1,
L26
  0402102
(3) 2,
L27
     0402429
(3) 1,
L26
    
    6407     0402305
(3) 2,
L21
      
    6408 0402221
(3) 1,
L21
  0402203
(3) 1,
L21
      
 0402221
(3) 1,
L21
          
    6409 0401311
(3) 4,
L21
  0401311
(3) 1,
L26
      
    6411 0401311
(3) 1,
L21
  0401311
(3) 2,
L21
      
     0401311
(3) 1,
L26
      
    6415 0402101
(3) 4,
L21
  0402101
(3) 7,
L21
      
    6504 0407104
(3) 1,
L21
  0407104
(3) 2,
L21
    
 0407209
(3) 1,
L21
         
    6507 0407220
(3) 2,
L21
  0407220
(3) 1,
L21
    
    6512 0407106
(3) 3,
L26
         
    6514      0407113
(3) 3,
L26
    
    6515      0407106
(3) 1,
L21
    
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:28:49