ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
อังคาร    6201      0805313
(3) 1,
L21
      
    6202 0805027
(3) 3,
L21
  0805027
(3) 1,
L21
       
    6205  0022002
(3) 2,
L21
   0022002
(3) 1,
L21
     
    6302 0210101
(3) 4,
L21
   0210101
(3) 5,
L21
      
    6303 0409302
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 2,
L21
      
      0210101
(3) 2,
L21
      
    6304 0409201
(3) 1,
L21
   0409303
(3) 1,
L21
      
    6306     0401102
(3) 1,
L21
    0401101
(3) 3,
L27
 
     0401102
(3) 1,
L21
       
    6312 0401101
(3) 17,
L21
  0401321
(3) 1,
L26
       
    6314 0010001
(3) 3,
L21
  0409210
(3) 1,
L21
       
 0010001
(3) 1,
L21
           
    6315     0401101
(3) 14,
L21
       
    6403     0401311
(3) 7,
L26
       
    6404 0402304
(3) 1,
L21
  0402304
(3) 2,
L21
       
    6405 0402306
(3) 1,
L26
  0402102
(3) 1,
L26
 0401311
(3) 2,
L21
 0402215
(3) 3,
L27
 0402306
(3) 1,
L21
  0402102
(3) 1,
L21
 0401311
(3) 4,
L26
    
    6407 0010001
(3) 3,
L21
           
    6408 0402203
(3) 2,
L21
  0402221
(3) 3,
L26
       
     0402221
(3) 2,
L21
       
    6409 0402216
(3) 1,
L21
  0402308
(3) 1,
L21
      
 0402216
(3) 1,
L21
           
    6504 0407312
(3) 2,
L21
 0407316
(1) 1,
L21
         
    6507 0407217
(3) 1,
L21
  0407225
(3) 1,
L21
   
       0407217
(3) 2,
L21
   
    6510 0407112
(3) 1,
L21
  0407112
(3) 2,
L21
     
    6511 0407101
(3) 2,
L21
   0407101
(3) 1,
L21
      
    6512 0408208
(3) 1,
L21
  0408208
(3) 2,
L21
       
    6515 0407346
(3) 2,
L21
  0407316
(1) 2,
L21
      
       0407346
(3) 1,
L21
   
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:07:16