ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    6201 0805205
(3) 1,
L21
          
 0805317
(3) 1,
L21
          
    6202      0805027
(3) 2,
L21
     
    6204 0805025
(3) 3,
L21
  0805044
(3) 1,
L21
     
    6205 0022003
(3) 1,
L21
  0022003
(3) 4,
L21
    
      0022003
(3) 2,
L21
    
    6208 0805431
(1) 1,
L21
 0805431
(1) 2,
L21
  0805431
(1) 3,
L21
      
    6404        0402411
(3) 1,
L21
   
    6405           0402304
(3) 2,
L27
    6407           0401311
(3) 2,
L27
    6504 0407208
(3) 3,
L26
         
    6509 0407328
(3) 1,
L21
        
    6510 0407415
(5) 3,
L21
  0407415
(5) 3,
L21
  
    6511 0407415
(5) 2,
L21
  0407415
(5) 2,
L21
  
    6512 0407415
(5) 1,
L21
  0407415
(5) 1,
L21
  
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:19:53